MENY
Eskilstuna kommun

Inverkan på platsen

För att vindenergin ska kunna utnyttjas optimalt krävs en betydligt större yta kring varje vindkraftverk än den bebyggda ytan. Vid byggande och underhåll av vindkraftverk krävs till exempel goda vägförbindelser och parkeringsytor. Transporten av olika typer av vindkraftverk ställer varierande krav på vägkvaliteten, men vanligen räcker det med grusvägar i normal standard. Skogs- och traktorvägar måste dock oftast rätas ut, förstärkas och breddas. En annan viktig faktor i sammanhanget är anslutningen till elnätet.

Skyddsavstånd kring vindkraftsverk

Vindkraftsanalysen baseras på följande skyddsavstånd: Buller och skuggvandring är två faktorer som avgör vindkraftverkens placering i förhållande till bostäder. Därför ska vindkraftverk inte placeras närmare ett bostadshus än 400 m. Av säkerhetsskäl gäller 150 m skyddsavstånd i förhållande till större vägar och järnvägar och 200 m runt kraftledningar, transformatorstationer och flygplatser. Vindkraften kan ha påverkan på djurlivet, främst berörs fåglar och fladdermöss. Djurens generella rörelsemönster i ett område måste därför analyseras vid lokaliseringsprövning.

FAKTA Tillstånd enligt miljöbalken För att få bygga en vindkraftpark med fler än sex vindkraftverk eller fler än två vindkraftverk som är över 150 meter krävs tillstånd enligt miljöbalken. Sådant tillstånd krävs också alltid när vindkraftverken byggs till havs. Prövningen görs av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om vindkraftverken byggs på land och av miljödomstolen om de byggs till havs. Tillståndet för att bygga och driva en vindkraftpark brukar innehålla flera villkor. Det kan exempelvis röra sig om att ljudet från anläggningen inte får överstiga en viss nivå samt att kontrollprogram ska finnas. Innan miljödomstolen prövar ansökan ska samråd genomföras med myndigheter, föreningar, allmänheten och övriga berörda. Samrådets omfattning regleras också i miljöbalken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna