MENY
Eskilstuna kommun

Allmänt om vindkraft och vindkraftverk

Vinden är en förnybar och ren energikälla, vars energi omvandlas till elektricitet genom att kraft överförs från vindkraftverkens blad till en generator. Det krävs normalt vindhastigheter mellan 4 och 25 meter per sekund för att vindkraftverk ska producera el. Riksdagen har satt upp planeringsram som syftar till att det år 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft för en elproduktion på 30 TWh (terawattimmar). Jämfört med de 6,1 TWh som vindkraften producerade 2011 motsvarar det en utbyggnad, som det är nödvändigt att ha handlingsberedskap för. Vindkraften utgjorde i slutet av 2011 4,2 procent av Sveriges elproduktion. Det fanns då cirka 2000 vindkraftverk i landet. Vindkraftverken har blivit större och fått allt högre effekt, idag ligger de vanligtvis på 2-2,5 MW, genererar ca 4,5-5,5 GWh el per år och är ca 150–200 meter höga. Efter ca 7-8 månader har ett vindkraftverk producerat lika mycket energi som det gått åt att tillverka det.

Tillståndsprövning

Miljöbalken reglerar tillståndsprövningen för vindkraftverk. Anmälningsplikt till kommunens miljökontor gäller för vindkraftverk över 50 meter, två eller fler vindkraftverk i grupp samt varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat verk. Miljötillstånd behövs för två eller fler verk där totalhöjden överstiger 150 meter och för sju eller fler verk där totalhöjden överstiger 120 meter. Det krävs också miljötillstånd för varje tillkommande verk som tillsammans med befintliga verk innebär att man kommer upp i tillståndsgränsen och för varje tillkommande verk i en redan tillståndspliktig gruppstation. Bygglov krävs för:

• vindkraftverk högre än 20 meter

• om det placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftverkets höjd

• monteras fast på en byggnad

• har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter. Bygglov krävs dock inte om en vindkraftsanläggning har tillstånd enligt miljöbalken.

 Miljötillståndsprövningen görs av länsstyrelsen om vindkraftverken byggs på land och av miljödomstolen om de byggs till havs. Innan länsstyrelsen eller miljödomstolen prövar ansökan ska samråd genomföras med myndigheter, föreningar, allmänheten och övriga berörda. Samrådets omfattning regleras också i miljöbalken. Kommunen är remissinstans och dessa riktlinjer och översiktsplanen används som underlag för prövningen. Kommunens tillstyrkan krävs för projekt som tillståndsprövas enligt miljöbalken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna