MENY
Eskilstuna kommun

Vindkraft

Vinden är en förnybar och ren energikälla, vars energi omvandlas till elektricitet genom att kraft överförs från vindkraftverkens blad till en generator. Det krävs normalt vindhastigheter mellan 4 och 25 meter per sekund för att vindkraftverk ska producera el. Riksdagen har satt upp planeringsram som syftar till att det år 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft för en elproduktion på 30 TWh (terawattimmar). Jämfört med de 6,1 TWh som vindkraften producerade 2011 motsvarar det en utbyggnad, som det är nödvändigt att ha handlingsberedskap för. Vindkraften utgjorde i slutet av 2011 4,2 procent av Sveriges elproduktion. Det fanns då cirka 2000 vindkraftverk i landet. Vindkraftverken har blivit större och fått allt högre effekt, idag ligger de vanligtvis på 2-2,5 MW, genererar ca 4,5-5,5 GWh el per år och är ca 150–200 meter höga. Efter ca 7-8 månader har ett vindkraftverk producerat lika mycket energi som det gått åt att tillverka det.

Målsättning för vindkraft i Eskilstuna Eskilstuna kommun har som mål att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser, för att nå nära nettonollutsläpp till 2050. En ökad produktion av vindkraftsel är en viktig del i detta arbete. Det är goda förutsättningar för vindkraft i Eskilstuna eftersom det både finns två utpekade riksintresseområden för vindbruk, områden med särskilt god potential för vindkraft, tillsammans med en rad andra områden i kommunen.

Förutsättningar i Eskilstuna

I Eskilstuna kommun har goda förutsättningar för vindkraft. Här finns två utpekade riksintresseområden för vindbruk, ett i Mälarmården och ett i Näshulta-området. Enligt miljöbalken (3 kap. 8 § MB) ska områden som är av riksintresse för vindkraft skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra en utbyggnad. Eskilstuna tar genom den översiktliga planeringen sin del i det kommunala planeringsansvaret. Översiktsplaneringen är det verktyg som kommunen har för att avväga motstående intressen genom att den är ett underlag för beslut som rör hushållning med mark och vatten. En kartläggning har gjorts som visar på de områden möjliga för prövning av vindkraft. (se karta). Ett av underlagen för denna karta liksom till framtida vägledning för bedömning av lämplighet för vindkraftverk i det enskilda fallet är en kommuntäckande landskapsanalys. Energimyndigheten kommer att se över riksintressena för vindbruk. I dagsläget finns inga vindkraftverk i kommunen, det finns dock flera beviljade och giltiga bygglov för vindkraftverk i Eskilstuna kommun I översiktsplanen behandlas inte mindre vindkraftverk som exempelvis gårdsverk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna