MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Den tekniska försörjningen ska tillgodose kommuninvånarnas behov av energi, vatten och avlopp, restmaterialhantering (d v s det avfall som inte kan återanvändas eller komposteras) och IT-kommunikationer samt ge goda förutsättningar för kommunens tätorter att växa på ett resurseffektivt och uthålligt sätt.
  • All fysisk planering ska verka för ett robust och uthålligt samhälle där klimatfrågan prioriteras främst genom att gynna utvecklingen och användandet av förnyelsebar energi med inriktning mot energieffektivitet
  • Vid allt planarbete, speciellt vid försäljning av kommunal mark inför exploatering, ska kommunen kräva energieffektivitet, lokalt omhändertagande av dagvatten och miljövänliga byggmaterial.
  • Mark av betydelse för hållbara VA-lösningar säkerställas.
  • Mark ska avsättas för drivmedelsstationer för förnybar energi.
  • Användningen av fossila bränslen vid energiproduktion ska minimeras till förmån för biobränslen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna