MENY
Eskilstuna kommun

Hantering av restmaterial/avfall

Restmaterialhanteringen i Eskilstuna ska vara kretsloppsbaserad. Det innebär att ämnen som utvinns ur naturen och de produkter som människan gett upphov till i så hög grad som möjligt ska återanvändas, återvinnas och i sista hand omhändertas för destruktion. Detta ska ske på ett uthålligt sätt med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas.

Återvinningsanläggningar

 Idag finns en modern återvinningscentral i kommunen vid Lilla Nyby. I och med en rad tekniska förbättringar har andelen avfall som kan återvinnas ökat radikalt. En stor andel av matavfallet kan numera tack vare optisk sortering användas för biogastillverkning. Miljöbelastningen från deponerat avfall ska minska. Avfall till deponering ska vara väl sorterat, kontrollerat och omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Nedlagda deponier ska inte utgöra risk för hälsa och miljö. Före detta deponier kan vara dolda under markytan och inte sanerade. Nya platser för återvinning – s k kretsloppsparker – riktar sig till allmänheten. Tanken är att dessa platser även ska inrymma second hand-försäljning och andra kretsloppsbaserade aktiviteter. Sannolikt blir dessa platser viktiga träffpunkter, t ex för äldre. De bör därför vara lätta att nå och samtidigt attraktiva platser att vistas på. Viktigt är också att verksamheten i sig inte ger upphov till negativa blickfång i landskapsbilden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna