MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Med syftet att minska behovet av uppvärmning ska bebyggelse i första hand placeras i lokalklimatiskt gynnsamma lägen med tanke på solinstrålning och vindskydd.
  • Värmehushållning / värmetäthet eftersträvas genom att hus placeras tätt och sammanhållet mot gata eller torg.
  • Markreservat på bostadstomt ska säkerställa möjlighet för anläggningar för lokalt utvunnen eller lokalt producerad förnybar energi, värmelagring eller fjärrvärmeledning.
  • I exploateringsavtal förordas fjärrvärme där så är lämpligt.
  • I den fysiska planeringen ger kommunen förutsättningar för fjärrvärme som uppvärmningsalternativ i tätbebyggda utbyggnadsområden och fjärrkyla vid nybyggnation

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna