Kokningsrekommendationen av vattnet i Eskilstuna upphör

De senaste provsvaren från Eskilstuna Energi och Miljö visar att dricksvattenkvaliteten nu är återställd, så det går bra att dricka och använda vattnet som vanligt. Läs mer på eem.se/kokavattenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Med syftet att minska behovet av uppvärmning ska bebyggelse i första hand placeras i lokalklimatiskt gynnsamma lägen med tanke på solinstrålning och vindskydd.
  • Värmehushållning / värmetäthet eftersträvas genom att hus placeras tätt och sammanhållet mot gata eller torg.
  • Markreservat på bostadstomt ska säkerställa möjlighet för anläggningar för lokalt utvunnen eller lokalt producerad förnybar energi, värmelagring eller fjärrvärmeledning.
  • I exploateringsavtal förordas fjärrvärme där så är lämpligt.
  • I den fysiska planeringen ger kommunen förutsättningar för fjärrvärme som uppvärmningsalternativ i tätbebyggda utbyggnadsområden och fjärrkyla vid nybyggnation

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna