MENY
Eskilstuna kommun

Energiförsörjning

Att investera i långsiktigt hållbara energisystem är nödvändigt för att Eskilstuna ska fungera och utvecklas ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Genom att fokusera på stimulans av förnybara energislag lägger vi också grunden till ett innovationsklimat som kommer att tjäna Eskilstunas konkurrenskraft väl. Gröna investeringar skapar också nya jobb. Fortsatt satsning på biobränsleeldad kraftvärmeproduktion, närvärmelösningar och lågtempererad fjärrvärme, parat med satsningar på solvärme utanför fjärrvärmeområdet ger låg klimatpåverkan. Klimatplanen omfattar en stor satsning på solenergi, både på kommunala byggnader och hos alla fastighetsägare med lämpliga tak i Eskilstuna. Solcellsfält kan också komma i fråga framöver. Det finns även en stor potential för vindkraft i kommunen. Steg ett i ambitionen att minska energibehov för uppvärmning är att i första hand bygga i klimatmässigt gynnsamma lägen. Det innebär i praktiken att utesluta kalla lägen som norrsluttningar, höjdkrön i blåsiga lägen och smala dalgångar. Dalgångar är ofta utsatta på mer än ett sätt för ogynnsamt lokalklimat genom både att kall luft ansamlas där och genom ökad vindstyrka på grund av att vindar pressas ihop – ofta samlas också dagvatten från omgivningarna i dalgångar.

SE ÄVEN – Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvädning: Bostäder och boende (Bebyggelse och förtätning)

I Eskilstuna finns en biobränslebaserad fjärrvärmeanläggning. En sådan anläggning är ett bra uppvärmningsalternativ genom att den ger en låg klimatpåverkan. Värmeproduktionen kan kombineras med elproduktion i form av kraftvärme. Eskilstunas biobränsleeldade kraftvärmeverk ger elproduktion och värme som restprodukt med i princip nollutsläpp av CO2. För att Stadsplaneringen ska ge förutsättningar för fjärrvärme, så gäller både att ny bebyggelse planeras inom befintligt fjärrvärmeområde och att den är tät. Ett fjärrvärmenät måste nyttjas för att systemet ska fungera, vilket gör det problematiskt att leverera till få kunder i ett stort område. Fjärrvärme ska bör förordas i exploateringsskedet för tät bebyggelse, men även för att motverka att bebyggelse projekteras med direktverkande el för uppvärmning. Ett dilemma i samband med ny bebyggelse kan vara, att höga krav på energieffektivitet i nya byggnader kan motverka optimala förutsättningar för fjärrvärmeproduktionen. Effektiva värmepumpar finns idag och där utbyggnad av fjärrvärme inte är lämpligt kan värmepump eller pelletsbrännare vara bra alternativ. Fjärrkyla produceras i storskaliga anläggningar och distribueras som kallt vatten till kunder med stort kylbehov. Fjärrkyla är ett effektivt sätt att tillgodose kylbehovet i tät stadsmiljö, speciellt för kontors- och affärslokaler. Fortsatt utbyggnad av fjärrkyla bidrar till en effektivare energianvändning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna