MENY
Eskilstuna kommun

Vattentäkter

Dricksvattenproduktionen till 85 000 personer sker främst i Hyndevads vattenverk. Det finns även mindre vattenverk i Ärla, Bälgviken, Alberga och Näshulta. All VA-verksamhet ska bedrivas långsiktigt och hållbart ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel. Idag ställs hårda krav från myndigheterna om att dricksvattenproduktionen och distributionen ska ske på ett säkert sätt och att vattnet håller hög kvalitet. Detta medför, att VA-huvudmannen måste ta fram metoder för att skydda råvattnet för att säkra både kvalitén och leveransen.Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer utifrån den ekologiska och kemiska statusen för Hjälmaren, Eskilstuna-ån och Mälaren. Miljögifter liksom övergödning via diken och vattendrag är de största miljöproblemen i regionen. Den kommunala dricksvattenförsörjningen är sårbar på grund av kraven på kvalitet på råvattnet, läget och att reservvattentäkt saknas. Dricksvattenförsörjningen ska säkerställas i ett fler-generationsperspektiv både vad gäller kvalitet och kvantitet, bl a genom skyddsområden och föreskrifter. Ingen näringsverksamhet är förbjuden i någon av skyddszonerna, däremot reglerar skyddsföreskrifter till exempel användning av bekämpningsmedel och hantering av petroleumprodukter. Även vattendirektivets åtgärdsprogram ställer krav på åtgärder på verksamheter för att förbättra den kemiska och ekologiska statusen i vattendragen. Skyddsföreskrifterna och åtgärdsprogrammet samverkar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna