MENY
Eskilstuna kommun

Vatten- och avloppsförsörjning (VA)

Den kommunala VA–försörjningen ser till att kommuninvånarna får ett gott dricksvatten av hög kvalitet levererat direkt i kranen och att det efter användandet tas om hand och renas innan det släpps ut i recipienten, det vill säga sjö eller vattendrag. Slammet efter reningen rötas och rötgasen renas till biogas. Biogasen används bland annat för att driva kommunens stadsbussar. I Eskilstuna är det Energi och Miljö VA som är så kallad huvudman för den allmänna vatten- och avloppshanteringen. I huvudmannens åtaganden ingår även att ta hand om dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från gator, parkeringar, grönytor och andra ytor i tätortsmiljön. Tätortens avloppsvatten leds till Ekeby reningsverk. Det finns även mindre reningsverk i Ärla, Bälgviken, Alberga, Hällberga och Näshulta. Reningsverkens främsta uppgift är att rena avloppsvatten från hushåll, men det finns också en hel del industrier påkopplade. I områden som ligger nära kommungränsen mellan Eskilstuna och-Strängnäs utreds nu lämpliga systemlösningar (enskilda lösningar, gemensamma lösningar med egen försörjning eller kopplat till kommunalt system eller rena kommunala VA-system) . Här tas lösningar med kommunalt VA från Strängnäs respektive Eskilstuna med i bedömningen. FAKTA Verksamhetsområden för VA Verksamhetsområden fastställs utifrån den strategiska VA-planen. I denna vägs samman i en modell kriterier som belastning från bebyggelse i nuläget, framtida bebyggelse, ekonomiska förutsättningar, miljöbelastning, myndighets- och andra krav samt hälsoaspekter. Resultatet gerunderlag för beslut om hur vatten- och avloppsförsörjningen ska lösas i varje enskilt fall. Varianter av godkänt avlopp Kommunalt vatten och avlopp inom verksamhetsområde för allmänt VA: Utbyggnaden fram till fastigheten genomförs av Eskilstuna energi och miljö AB. Inom fastigheten ombesörjer fastighetsägaren installationerna. Kommunalt vatten och avlopp i form av gemensamhetsanläggning inom eller utanför verksamhetsområde för allmänt VA: Utbyggnaden mellan den kommunala huvudledningen och de enskilda fastigheterna sker via en samfällighetsförening. Utanför verksamhetsområde för allmänt VA: Enskilt avlopp för en fastighet Fastighetsägaren inrättar mindre avloppsanordning på den egna fastigheten. Utanför verksamhetsområde för allmänt VA: Enskilt avlopp för flera fastigheter. Flera fastighetsägare inrättar tillsammans en avlopps-anläggning med lokal rening i närhet av fastigheten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna