MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • På översiktlig nivå i stadslandskapet skapa en struktur för öppen hantering av dagvatten genom att reservera låglänta områden och möjliga avrinningsvägar i ett sammanhängande system, och med grund i detta bygga ett system av ”trösklar”, där vattnet bromsas upp och fördröjs på sin väg mot utflödet i recipienten.
  • Förorenat dagvatten från trafikytor ska särskiljas från det rena från tak, gång- och cykelbanor, torg med mera. Inom områden med kombinerat avloppssystem ska så långt möjligt bevaras icke hårdgjorda ytor.
  • I samband med nybyggnation ska huvudprincipen vara, att avrinningen efter exploatering inte ska överstiga den naturliga, alltså den som fanns före exploatering och hårdgörning av mark.
  • Vid detaljplanläggning för nybyggnation ska tidigt i processen göras en bedömning av naturliga avrinningsvägar inom och, särskilt, ut ur området och så långt möjligt anpassa bebyggelsestrukturen efter detta. Dessutom ska säkerställas sekundära avrinningsvägar t ex längs sekundära gator, cykelvägar och genom parker.
  • I största möjliga utsträckning minska den volym dagvatten som måste omhändertas genom att tillämpa LOD, bland annat föreskriva LOD på tomtmark.
  • Utforma fördröjningsanläggningar som dammar och våtmarker på ett sådant sätt att de ger estetiska mervärden i stadsmiljön och så att de samtidigt kan öka biologisk värden.
  • På tomtmark kan genom bestämmelse regleras hur byggnad ska placeras, lämplig grundläggningsnivå , storlek på grönytor och system för omhändertagande av dagvatten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna