MENY
Eskilstuna kommun

Översvämningar, erosion och skred

Frågan om vattenplanering har fått en ökad aktualitet genom effekterna av de klimatrelaterat stora regn vi sett på senare år. Problemen ur markanvändningssynpunkt i samband med ökande regnmängder är risken för översvämning i låglänta områden samt längs vattendrag, särskilt Eskilstunaån. Allt det vatten som rinner av från det stora landområde som avvattnas via ledningar, diken och vattendrag till Hjälmaren och runt Eskilstunaån innebär den ökade volymen vatten som pressas fram i åfåran ger hög risk för erosion och skred längs vissa delar av ån.

SE Översvämning
För att motverka översvämningar, erosion och skred gäller att förebygga, vilket i det här fallet innebär att minska den volym vatten som rinner av från land till ån. Förutsättningen för detta i sin tur är att avrinningen kan bromsas upp så högt upp i avrinningsstrukturen som möjligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna