MENY
Eskilstuna kommun

Hantering av dagvatten

Dagvatten är regn-, smält- och spolvatten som runnit fram över marken och på sin väg dragit med sig föroreningar från främst trafikytor som gator och parkeringsplatser. Bland föroreningarna uppmärksammas särskilt tungmetaller- och förslitningsprodukter från bilar och asfalt samt gödande ämnen från bland annat djurspillning. I den bebyggda miljön samlas och leds på de flesta ställen vattnet via brunnar till ledningar eller diken och därifrån snabbast möjligt till närmaste recipient. Denna snabba hantering orsakar skador på flera sätt i systemet. Den mest synliga är igenväxning på grund av gödande ämnen, men den allvarligaste skadan är på vattenlevande organismer i recipienten. I samband med stora regn orsakar även de stora volymerna och energin i vattnet skada på vattenorganismer genom att yngelplatser spolas bort. Ökade regnmängder på grund av klimatförändringen ökar också risken för översvämningar i låg terräng, utspolning av föroreningar, erosion, skred och ras i vattendrag samt ett förhöjt grundvatten och på grund av detta en risk för urlakning av ytterligare föroreningar till recipienten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna