MENY
Eskilstuna kommun

Grönstruktur och dagvattenhantering

Stadens gröna struktur har en nyckelroll i att ta emot sådana stora dagvattenflöden och både bromsa upp och magasinera och på så sätt fördröja avrinningen. Genom fördröjningen möjliggörs också en rening på ett naturligt sätt under dagvattnets väg till recipienten. En så kallad öppen dagvattenhantering kan tillämpas i parker och grönområden. En grundläggande princip är att arbeta med försänkningar i en terräng som fungerar för andra ändamål vid sidan om att vara en buffert i samband med stora regn. Till exempel kan bollplaner och andra plana gräsklädda ytor försänkas i förhållande till omgivningen och tjäna som tillfälliga bassänger. Samtidigt kan hydrologiskt och biologiskt värdefulla trädbestånd i svackor och sluttningar utnyttjas för att bromsa avrinningen. Nämnda system ger förutsättningar för stor flexibilitet i ytornas funktioner och kapacitet i kvarhållande av vattnet. Denna hantering innebär också, att vattnet är synligt hela vägen, vilket ger både estetiska kvaliteter och ett rikare växt- och djurliv. Samtidigt finns en pedagogisk vinst i att synliggöra vattnets kretslopp. Där ledningar under mark används för avledning av dagvatten ska alltid säkerställas så kallade sekundära avrinningsvägar, där vattnet kan rinna fram när det är fullt i ledningssystemet. Det kan röra sig om lätt försänkta grönytor, svackor i terrängen, gång- och cykelvägar eller sekundära gator. Detta system kräver en strategisk bedömning primärt i detaljplaneprocessen, helst i samband med planbesked. I befintliga bebyggelseområden kan fördröjning åstadkommas genom att ”kapa av” ledningar och leda ut dagvattnet över parker och grönytor där förutsättningar finns. Generellt minskad andel hårdgjorda ytor, ökad andel grönska, sedumtak, försänkning av bollplaner och gräsytor för tillfällig fördröjning är andra metoder. Särskilt i industriområden med sina stora tak kan volymen vatten som behöver hanteras minskas med hjälp av ”gröna tak” (sedumtak). SE ÄVEN Del 3 Riksintressen, miljö- och riskfaktorer: Översvämning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna