MENY
Eskilstuna kommun

Att utnyttja naturliga processer

I naturen bromsas regnvattnet upp av vegetation och svackor i terrängen, vilket gör det möjligt för vattnet att försvinna ner i marken genom infiltration eller avdunsta och därtill renas i naturliga processer. Den hårdgjorda miljön i bebyggelse skapar komfort för oss människor genom att marken snabbt torkar upp, men försvårar den nödvändiga fördröjningen. Utebliven infiltration försämrar grundvattenbildningen och en sänkt grundvattennivå orsakar sättningsskador på byggnader och befintliga träd. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär, att så långt som möjligt ta hand om dagvattnet så högt upp i systemet som möjligt eller snarare så nära nedslagsplatsen det bara går. LOD innebär att volymen vatten som behöver hanteras neråt i terrängen kan minskas och därmed kostnaderna. LOD är infiltration direkt i eller via stenmagasin i marken, genom att utnyttja växter med stor vattenbehov (särskilt gräs) och träd, avdunstning från vattenhållande vegetation som träd och sedumtak eller direkt från vattenytor som dammar och våtmarker. Den enklaste och vanligaste formen för LOD är att avleda ej förorenat vatten mot angränsande grönytor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna