MENY
Eskilstuna kommun

Dagvatten och VA

Eskilstuna kommun är i ett övergripande sammanhang en del i Norra Östersjöns vattendistrikt. Merparten av kommunen avvattnas till Eskilstunaån, vilken i sin tur ingår i Hjälmarens avrinningsområde till Mälaren. I praktiken innebär det att en tredjedel av Örebro län via Hjälmaren avvattnas genom Eskilstunaån. Närsaltbelastningen i ån förklaras alltså av det stora avrinningsområdet med läckage av kväve och fosfor från vidsträckta jord- och skogsbruksarealer. Även det stora jordbruksområdet i Tandlaåns avrinningsområde avvattnas till ån. Större delen av det stora slättområdet Kafjärden avvattnas genom mindre vattendrag tillsammans med Barvaområdet direkt till Mälaren liksom kommunens nordvästra del. Hjälmarens vattennivå regleras i Eskilstunaån vid Rosenfors och Hyndevad med dammluckor i regi av Hjälmarens Vattenvårdsförbund. En stor del av tillflödet till Mälaren utgörs av Eskilstunaån, vilket innebär att det finns ett samband mellan risken för översvämning i Stockholms tunnelbanesystem och nämnda reglering i Eskilstunaån.

En konsekvens av klimatförändringen är tätt förekommande stora regn, särskilt vissa tider av året. För att parera de stora vattenmängder detta ger upphov till, blir det nödvändigt att säkerställa buffertområden för tillfällig fördröjning av dagvattnet i stadslandskapet. Det handlar om att bygga upp övergripande strukturer för att bromsa upp och långsamt leda vattnet till recipienten. Uppbromsningen möjliggör infiltration och avdunstning och på så sätt en minskad volym vatten ut i recipienten. En Dagvattenstrategi är under utarbetande och förväntas antas 2013, som en del av vattenplanen. Förutsättningar för utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp har presenterats 2012 i en VA-plan. Vattendirektivets krav på att inga vattenförekomster får försämras samtidigt som att modifierade vatten ska förbättras är viktiga prövningsgrunder för all verksamhet som påverkar vattenrecipienten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna