MENY
Eskilstuna kommun

Samhällsservice

Av betydelse för fysisk planering är särskilt sådan service som förknippas med omsorg och som till skillnad från närservice i form av dagligvaruhandel bygger på långsiktighet. I samhällsservice inbegrips dels skola och barnomsorg, dels omsorg om äldre och andra personer med vårdbehov. Med samhällsservice avses den dagliga, icke-kommersiella, servicen.

Barn och unga

Kommunens verksamhet för barn och ungdomar omfattar i nuläget förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola, fritidshem, fritidslokaler, idrottslokaler med mera. Den framtida planeringen av verksamhet för barn och ungdom kräver flexibla lösningar beroende på att antalet barn i olika åldersklasser och upptagningsområden kommer att variera kraftigt. Men planeringen av det framtida behovet av skolor och barnomsorg påverkas inte bara av förändringarna i ålderstrukturen, utan även av att antalet profilskolor och möjlighet att fritt välja skola gör det svårt att uppskatta behoven i olika områden. Även antalet friskolor, som idag finns på grundskole- och gymnasienivå, påverkar planeringen. Därför måste Barn- och utbildningsnämnden kontinuerligt följa upp hur elevunderlaget utvecklas.

Äldre och personer med vårdbehov

Antalet äldre ökar kraftigt under planperioden. Antalet ensamhushåll ökar och behovet av omvårdnad är oftast större för den som bor ensam. Gruppen äldre med stora omvårdnadsbehov ökar. Ökningen av antal personer i åldern 65-79 år kommer sannolikt att påverka bostadsmarknaden. Efterfrågan av mer anpassade boenden för äldre kommer att öka och nya boendeformer att utvecklas. Många äldre har önskemål om att få bo kvar i hemmiljön och att möjliggöra kvarboende för äldre är ett av målen för kommunens äldrepolitik. Några viktiga faktorer är behov av tillgång till anpassad utemiljö, kommersiell service, kommunikationer, tillgång till träffpunkter, närhet till primärvården och närhet till hemtjänst. För äldre och andra personer med vårdbehov finns (april 2013 ) 880 vård- och omsorgsboenden (äldreboende) av olika storlek och standard, varav 129 i Torshälla. Fram till 2020 visar prognosen ett behov av c:a 60 nya platser utifrån en högre andel äldre i befolkningen, varav hälften av dessa bör riktas till Torshällaborna. Mellan 2020 och 2030 uppskattas ytterligare 300 nya platser. Några viktiga faktorer är behov av tillgång till trygg, avgränsad utemiljö, närhet tills service och kommunikationer. En rad faktorer påverkar behoven i framtidens äldrevård, såsom medicinsk utveckling, hjälpmedel och tillgänglighetoch utvecklingen bör följas noggrant. Det finns (april 2013 ) 368 bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning, 20 fristående gruppbostäder och övriga platser i befintligt bostadsbestånd. . För denna grupp finns behov av ytterligare 15 – 20 bostäder med särskild service per år till 2020 Gruppbostäder bör vara lokaliserade i bostadsområden med tillgång till goda kommunikationer och kommersiell service. Behoven är individuella men många personer önskar bo centralt i staden. Framgent blir det en angelägen utmaning att satsa på hälsofrämjande aktiviteter för bådeäldre och funktionshindrade.

SE ÄVEN Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Fritid (Rekreation och Friluftsli)

För lokalisering av vård och omsorgsboende SE digital karta Bostäder och boende Planeringsområden

Annan samhällsservice

Olika former av service har olika täckningsgrad. Sju vårdcentraler finns geografiskt utspridda i kommunen, men kan inte alltid erbjuda service i närområdet på grund av läkarbrist. Stora förändringar har skett vad gäller postservice, som alltmer bygger på post i butik och tillgång till internet. Även apotekens service har utvecklats i samarbete med dagligvaruhandeln. Skolor, förskolor och äldrecentra är viktiga för stadsdelars och bygders utveckling och överlevnad. Sådana kan med fördel samlokaliseras liksom annan typ av service som t ex posthantering. Samhällsservice kan bidra till att förena stadsdelar genom att funktioner placeras i övergångszoner eller mellan näraliggande områden. Detta beaktas i samband med stadsdelsutveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna