MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Riksintressen för naturvård skyddas i samband med ändrad markanvändning mot sådana åtgärder som påtagligt skadar värdena såväl i området som i dess närområde. • Skyddade naturområden ska skötas så, att dess värden säkerställs långsiktigt, vilket även kan påverka användning och planering av omgivande mark och vatten.
  • Eskilstunas naturvärden ska skyddas långsiktigt med hjälp av en mångfald olika skyddsformer som naturreservat, naturvårdsavtal, biotopskydd och frivilliga avsättningar inom skogsbruket.
  • Naturvårdsplanen liksom Vattenplanen från 2006 ska revideras. I samband med detta utreds och föreslås ytterligare naturområden som är lämpliga att skyddas långsiktigt.
  • Vid prioriteringar av värdefulla områden som behöver skyddas beaktas betydelsen av dess roll för den biologiska mångfalden i när området och regionen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna