MENY
Eskilstuna kommun

Landskapsperspektiv och långsiktighet

Naturvärden ska betraktas utifrån ett landskapsperspektiv och särskilt värdefulla land- och vattenområden ska skyddas långsiktigt.

Eskilstuna kommun ska bidra till att uppfylla det nationella miljömålet att bevara ett rikt växt- och djurliv. För att uppnå detta, måste natur- och kulturlandskapet generellt bibehålla sin variationsrikedom samtidigt som områden med lång kontinuitet och stor biologisk mångfald skyddas och får en anpassad skötsel, för att gynna arter som tenderar att minska eller försvinna. Förutsättningarna att bevara biotoper med dess känsliga arter, ökar väsentligt med storlek, närhet till liknande biotoper och spridningskorridorer i landskapet. De naturgeografiska förhållandena och lokalklimatet styr vilka biotoper som har förutsättningar att bestå långsiktigt och sprida sig i ett visst landskap. När natur undantas från exploatering, ska både kärnområden och komplementområden beaktas. Långsiktigheten är viktig, eftersom de flesta artrika miljöer har utvecklats under hundratals år. Eskilstuna kommuns insats bör komplettera naturvårdsinsatser av andra aktörer, framförallt staten, EU, frivilligorganisationerna och markägare. Landskapsperspektivet applicerat på Södermanland beskrivs i ”Strategi för skydd av värdefull skog” (s kSkogsstrategin) som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen utarbetat med stöd av länsstyrelser, kom- muner och föreningar. Viktiga ekologiska karaktärsområden i Eskilstuna kommun är Mälarmårdens barrskogar, herrgårdslandskapet, Hjälmarens strandskogar samt Mälarens strandskogar. En indelning utifrån människans upplevelse av landskapet i Eskilstuna finns under Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning Landskapsbilddär ett 20-tal karaktärsområden beskrivs. Landskapskonventionen, som Sverige undertecknat, ger allmänna riktlinjer för förhållningssätt till landskapet. Enligt konventionen ska landskapet inte betraktas som ett sektorsintresse – SE Del 1 Utgångspunkter Landskapskonventionen.Länsstyrelsen i Södermanlands län har gjort en landskapsstrategi att fungera som stöd vid prioriteringar i arbetet med olika landskap i länet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna