MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Biologisk mångfald och friluftsliv är viktiga strategiska skäl för kommunalt mark- och vattenägande.
  • På kommunal eller – efter överenskommelse - privat naturmark förbättras förutsättningarna för biologisk mångfald, bland annat genom målinriktad skötsel.
  • Kommunen ska återskapa och nyskapa livsmiljöer, som det är brist på i landskapet genom restaurering, plantering, förändrad skötsel och vattenreglering eller borttagande av vattenregleringar.
  • Flera nya våtmarker åter- eller nyskapas kring tätorterna och i odlingslandskapet på platser där det kan förutses ge god nytta förbåde biologisk mångfald, vattenkvaliteten i kommunens råvatten, minska närsaltsbelastning i våra sjöar, balansera ytvattenhydrologin samt skapa nya rekreationsvärden.
FAKTA Exempel på skötselåtgärder som kan gynna biologisk mångfald: Återskapa våtmarker, efterlikna naturliga störningar, skapa betestryck, röja artrika bryn, återskapa lekvatten, och häckningsbiotoper, mm.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna