MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Enligt det nationella miljömålet Rikt växt- och djurliv ska höga naturvärden* värnas i planering och lovprövning. Mark och vatten med höga värden ska inte tas i anspråk på ett sådant sätt, att värdena minskar. Vid fysisk planering ska även behovet av en variationsrik vardagsnatur beaktas.
  • De biologiska kvalitéerna i sjöar och vattendrag får inte försämras enligt Vattendirektivet. För att säkerställa att dagvatten som släpps ut i recipienter är rent, avsätts vid planläggning områden och stråk för hantering av dagvatten i den omfattning som situationen kräver.
  • Om skyddsvärd natur oundgängligen behöver tas i anspråk, helt eller delvis, ska väl tilltagna kompensationsåtgärder vidtas i eller i anslutning till berört objekt – i annat fall på sådan plats där åtgärden gör störst nytta.
FAKTA Höga naturvärden avser: Nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt, ängs- och naturbetesmarker, lundar med ädel- lövträd, naturliga våtmarker, sjöar och vattendrag med låg grad av påverkan, strandbiotoper, artrika skogsbryn och mycket gammal skog, restbiotoper i odlingslandskapet, viktiga spridningskorridorer och liknande. Skyddad natur inklusive Natura2000 och områden som omfattas av naturvårdsavtal kan generellt anses ha höga naturvärden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna