MENY
Eskilstuna kommun

Biologiska värden och fysisk planering

Vid fysisk planering och fysiska åtgärder ska biologiska värden värnas så att dessa inte skadas.

Målet att bibehålla biologisk mångfald innebär, att livsvillkoren för växt- och djurarter generellt inte får försämras, ifall målet ska nås. Tvärtom måste de förbättras för att motverka generella försämringar i omgivande miljö. I kommunen innebär en fortsatt urbanisering att naturmiljöer försvinner, att barriäreffekter uppstår och att gränsen för odlingslandskapet flyttas längre från expanderande tätorter. Ska målet kunna nås måste de värdefullaste naturmiljöerna undantas från exploatering och också få en skötsel som gör att områdenas arter utvecklas i livskraftiga bestånd. Varje område bör inte ses för sig, utan i sammanhang med andra liknande områden och även i relation till omgivande vardagslandskap (se ovan). Det innebär, att vardagslandskapet ska hanteras så, att många värden bevaras och att särskild uppmärksamhet ägnas åt naturmark, som kan binda samman och motverka isolering av de värdefullaste områdena.I sällsynta undantagsfall kan det vara svårt att hitta alternativ till att ta skyddsvärd natur i anspråk, t ex för att bygga en ny järnväg av nationellt intresse eller dylikt. I sådana fall ska motverkande åtgärder alltid vidtas som med god marginal kompenserar för de försämrade livsvillkor som exploateringen innebär. Antingen kan kompensation ske nära eller på annan plats där åtgärden gör störst nytta. Kompensation ska användas restriktivt och inte ses som en möjlighet att gå förbi kravet på att värna värdefull natur, utan som en sista utväg när handlingsalternativ saknas.Lokaler med växt- och djurarter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen ska bevaras, vilket inbegriper nödvändiga hänsyn även i närområdet. Om bestånden ändå har dåliga överlevnadsmöjligheter p g a gradvis förändring i omgivande miljö (t ex urbanisering) kan kompensationsåtgärder på annan plats diskuteras med länsstyrelsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna