MENY
Eskilstuna kommun

Verksamheter

För att minimera transporter och verka för en tryggare stad eftersträvas funktionsblandning enligt blandstadsprincipen. Det innebär att bostäder, arbetsplatser och icke störande verksamheter placeras i anslutning till varandra. Bostäder och arbetsplatser bör samlokaliseras i högre grad för att motverka funktionsuppdelning i form av renodlade bostadsområden och verksamhetsområden. Dessa verksamheter kan lokaliseras i eller direkt anslutning till flerbostadshus i bottenvåning. Längs med större gator kan verksamheter fungera som bullerskydd för bostäder.

SE ÄVEN - Planprogram för Väster

I verksamhetsområden etableras ytkrävande verksamheter som kan ge upphov till direkta störningar och i vissa fall kräva miljöskyddande åtgärder. Inom och i anslutning till verksamhetsområdena lokaliseras inte bostäder. En förutsättning för Eskilstunas näringsliv är tillgång till goda verksamhetsområden. De befintliga verksamhetsområdena har olika karaktär med varierande innehåll och struktur. Inriktningen är att dessa bibehåller sin funktion men att nyttjandegraden ses över. Viss service för de som arbetar inom dessa områden tillsammans med god kollektivtrafikförsörjning eftersträvas. Verksamhetsområdenas struktur bör minimera behovet av transporter av material samt eftersträvas möjlighet till godstransporter via järnväg. SE ÄVEN Del 3 Riksintressen, miljö- och riskfaktorer: Risk och skyddsobjekt

SE ÄVEN Del 2 grunddrag i mark och vattenanvädning: Teknisk försörjning (Dagvatten)

SE ÄVEN Del 3 Riksintressen, miljö- och riskfaktorer: Buller

De planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bygga ut med i huvudsak verksamhet/industri delas in i tre kategorier: omvandlingsområden, utbyggnadsområden och utbredningsområden. Exakt placering utreds i samband med förverkligande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna