MENY
Eskilstuna kommun

Täkter och täktverksamhet

I århundraden har naturgrus använts som fyllnadsmaterial vid vägbyggnad och för framställning av betong. Gruset är emellertid en ändlig resurs och våra grusåsar är dessutom viktiga reservoarer för färskvatten både kort- och långsiktigt. Enligt de nationella miljömålen avvecklas nu pågående täkter i naturgrusavlagringar med stort värde för dricksvattenförsörjningen. Övriga täkter får utnyttjas fullt ut i enlighet med beviljat tillstånd. Däremot medges inga nya täkttillstånd för brytning av grus. I stället ska bergkross användas. Bergkross i form av väg- och järnvägsmakadam och som betongballast är dessutom överlägset gruset. Länsstyrelsen genomförde 2006 en utredning med benämningen Underlag för materialförsörjningsplanering i Södermanlands län. I denna gjordes avvägningar mellan brytvärd bergkvalitet och andra samhällsintressen som bebyggelse, infrastruktur, natur- och kulturmiljövärden samt friluftsliv. Kvalitetsberg är dock också en ändlig resurs samtidigt som kravet på resurshushållning generellt ökat i samhället. Detta har medfört en allt större återanvändning av ballastmaterial och av massor överhuvudtaget. Förutom rivningsmassor från vägar och byggnader krävs numera även en genomtänkt hantering av schaktmassor. För att kunna nyttiggöra både rivnings- och schaktmassor krävs ett effektivt system för att förflytta schaktmassorna från den plats där de uppstår till den plats där de behövs på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Därtill kommer skatt på avfall och krav på minskad miljöbelastning. IT-baserade ”massabörser”, det vill säga virtuella handelsplatser för att söka respektive avyttra massor, utnyttjas alltmer inom branschen. Selektiv rivning och källsortering av restprodukter i samband med rivning är andra medel att minska de volymer som måste slutdeponeras. Massbalansering i samband med exploatering minskar också behovet av transporter. Platser för mellanlagring, det vill säga temporär placering i avvaktan på att ett behov ska uppstå, kan under vissa omständigheter behövas, men principen är att generellt minska transportarbetet. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna