MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • En bostadsnära dagligvaruhandel eftersträvas.
  • Vid planering av handelsområden stävas efter funktionsblandning som leder till en kompakt och tillgänglig stad.
  • Handel ska i övrigt koncentreras och utvecklas, i enlighet med handelsriktlinjerna, i innerstaden, Tuna Park och Skiftinge. Folkesta köpcentrum kommer att på sikt att utvecklas till område för logistik.
  • Stadskärnan ses som ett varumärke för Eskilstuna där handel tillsammans med service bidrar till stadskärnans och stadsdelarnas sociala liv.
  • I stadskärnan eftersträvas ett samlat och väl sammansatt utbud med god tillgänglighet och ständiga förbättringar i det offentliga rummet.
  • Mark ska användas effektivt genom till exempel nyttjande i fler plan (bostäder, handel och parkeringshus).
  • Kompensatoriska åtgärder eftersträvas när byggnation sker på ej hårdgjord yta – till exempel ytor för fördröjning av dagvatten, bättre tillgänglighet till grönområden, nya grönytor på annan plats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna