MENY
Eskilstuna kommun

Handel

Den del av handeln som har störst inverkan på vardagslivet är livsmedelshandeln. I Eskilstuna har den koncentrerats till större enheter i externa och halvexterna lägen. Minskad närservice drabbar framförallt hushåll som saknar bil, exempelvis ungdomar, äldre, funktionshindrade och ensamföräldrar. I samtliga större hyreshusområden i Eskilstuna saknar flertalet hushåll bil. Många av dessa grupper blir hänvisade till servicebutiker med mer begränsat och ofta dyrare sortiment. Fler äldre och funktionshindrade blir beroende av färd- och hemtjänst för inköp av dagligvaror. De bostadsnära livsmedelsbutikerna minskar dock sin omsättning. Flera har lagts ned på sistone och andra är i riskzonen för nedläggning. I dagsläget finns halvexternt handelsområden för både livsmedel och sällanvaruköp i Tuna Park och Skiftinge, men även Folkesta köpcentrum. Vissa verksamhetsområden som Vallby och Vallhalla omvandlas för närvarande från industri till områden för sällanköpshandel i enlighet med äldre detaljplaner.

Eskilstunas regionala attraktivitet ökar som handelsort och ger konsumenten tillgång till ett brett varusortiment. Samtidigt finns en motsatt trend, där lågprisbutiker med begränsat sortiment etablerar sig intill större vägar i närheten av bostadsområden. De vänder sig både till bilburna kunder och till dem som kan ta sig dit till fots. Butikerna i centrala Eskilstuna har haft lättare än butikerna i stadsdelarna att möta konkurrensen. Samtidigt är en välfördelad handel tillgänglig för fler och ökar dessutom potentialen för ytterligare handel. På sikt kan även handeln i centrum påverkas negativt liksom kulturutbud och antal näringsställen på grund av externhandeln. Mindre tätorter med dagligvarubutiker är Alberga, Kjula, Kvicksund och Ärla. Flertalet av butikerna är små och har minskat sin omsättning. Konkurrensen från stormarknader och lågprisbutiker är stor.

Internethandel ger nya möjligheter att handla och få varor hemsända, men utgör än så länge bara en liten del av handeln. Tillgången till service är ofta avgörande för en bygds överlevnad och utveckling. Butiken fyller en viktig servicefunktion och är också en viktig mötesplats i en bygd. I de mindre orterna har butikerna förutom försäljning av dagligvaror apoteksservice, systemvaruutlämning, bensinförsäljning, lott- och fiskekortsförsäljning, servering och tipsombud och har postservice. En snabb utveckling har skett där e-handeln vunnit marknadsandelar mot butikshandeln. Utvecklingen innebär, att mindre areal yta behöver tas i anspråk för handelsbyggnader samt att transportbehovet till handelsplatser minskar. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna