MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Jordbruksmark får enligt plan- och bygglagen endast bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen eller om en annan användning ger totalt större miljövinst än när marken används för jordbruk.
  • Odlingslandskapet värnas som kulturlandskap och kulturbärande element bevaras i största möjliga utsträckning tillsammans med äldre kulturmiljöer såsom ängs- och hagmarker. • I utpekade vatten för riksintresset yrkesfiske ska åtgärder som påtagligt kan försvåra utövandet av fisket undvikas. (SE Riksintressen, miljö- och riskfaktorer)
  • Områden på landsbygden med ”kluster”av /flera samlad/ natur- och kulturmiljövärden bör särskilt beaktas för att ge en bas av attraktioner för landsbygdsturism.
SE ÄVEN – Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Näringsliv (Turism)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna