MENY
Eskilstuna kommun

Areella näringar

Med areella näringar avses jord- och skogsbruk samt yrkesfiske. I Eskilstuna kommun finns cirka 33 000 hektar skog och cirka 24 000 hektar åkermark. Näringarna är av nationell betydelse, och brukningsvärd jordbruksmark får endas tas i anspråk om det krävs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. I kommunen är Mälaren och Hjälmaren utpekade som riksintressen för yrkesfisket. Inom jordbruket minskar djurhållning av mjölkkor medan produktionen av köttdjur ökar, om än i måttlig takt. Under senare år har både svin- och kycklingproduktion fått ökad betydelse. Vete är den viktigaste grödan. Den expanderande hästhållningen kräver också stora arealer för odling av foder. Spannmåls- och foderproduktion bidrar till att hålla landskapet öppet, men det är inte självklart möjligt i alla delar av kommunen i framtiden. För att hålla hagmarker och strandängar betade krävs det stora insatser, bland annat genom EU-stöd. En gröda som inte rakt igenom kan anses bidra till öppethållande är energiskogsodling. Vissa lägen är mindre lämpliga för odling av det skälet. Skogen i kommunen ägs till större delen av privatpersoner. Flertalet av dessa bedriver skogsbruk i kombination med jordbruk. Några större skogsägare finns som Assi Domän AB, Eskilstuna kommun, Häradsallmänningarna och Strängnäs stiftsnämnd. De mest frekventa skogstyperna är granskog och blandskog av gran och tall. Jord- och skogsbruk är av naturliga skäl dominerande näringar på landsbygden med många enmans- och småföretag.

Under senare år har många traditionella jordbruksföretag kompletterat verksamheten med exempelvis turism, hantverk, gårdsbutiker, energiproduktion, snöröjning och andra typer av entreprenadarbeten. Det betyder också att landsbygden förändrats med fler människor sysselsatta i egen verksamhet. Parallellt med en sådan utveckling blir även allt fler människor som bor i de mindre tätorterna och på landsbygden beroende av arbete i Eskilstuna eller på annat håll. Landsbygden har en självklar betydelse för produktion av livsmedel, inte minst på grund av den ökande efterfrågan på ekologiskt odlade produkter, särskilt färskvaror. Det traditionella jordbruket är starkt beroende av marknaden för livsmedel och skogsprodukter och av EU:s jordbrukspolitik. Många verksamheter är sårbara på både kort och lång sikt och det är därför mycket som talar för att den nuvarande strukturen i lantbruket kan komma att förändras. Det får i sin tur följder för andra intressen och verksamheter på landsbygden som samhällsservice i form av skolor, underlag för dagligvarubutiker, landsbygdsturism med mera. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna