MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

 • Kommunen föreslår en ny avgränsning av riksintresse kulturmiljövård (Eskilstuna, D5). Detta pga svårighet att genomföra den förändring från industriområde till bostadsområde som är tänkt för området norr om ån utan att skada riksintresset.
 • Riksintressen för kulturmiljön skyddas i samband med ändrad markanvändning mot sådana åtgärder som påtagligt skadar värdena såväl i området som i dess närområde.
 • Platsens kulturmiljövärden ska identifieras och analyseras i samband med varje förändring och förnyelse. Särskilt värdefulla kulturmiljöer undantas från exploatering.
 • Plan- och bygglagens möjligheter att värna om kulturhistoriska värden i miljö och bebyggelse ska alltid användas.
 • För att göra handläggningen säkrare och snabbare tas ett nytt kulturmiljöprogram fram som identifierar och analyserar kulturmiljövärdena i kommunen.
 • Dagens nya bebyggelse och anläggningar lägger till en årsring utan att radera ut tidigare generationers spår.
 • På sikt bör områdesbestämmelser tas fram för särskilt värdefulla kulturmiljöer som inte omfattas av aktuella detaljplaner med skydds- eller varsamhetsbestämmelser.
 • Riktlinjer för förvaltning av kulturhistoriskt intressant bebyggelse bör tas fram. Bl a ska kulturhistoriska och estetiska kvaliteter beaktas vid förändringar i miljonprogramområdena.
 • Eskilstuna kommun och Kommunfastigheter AB föregår med gott exempel genom att ta väl hand om byggnader i kommunal ägo samt värnar kulturhistoriska och estetiska kvaliteter vid underhåll och förändringar i det egna byggnadsbeståndet. Vid exploatering eller förändring i områden med kulturmiljövärden värnar kommunen dessa och ombesörjer att de brukas på bästa sätt för framtiden.
 • Byggnader och anläggningar som vittnar om kommunens industrihistoria värnas och utvecklas särskilt.
 • I samband med exploatering tas hänsyn till landskapliga strukturer och andra platsspecifika egenskaper. Vid förändring och förnyelse är platsens identitet, historia och landskapets karaktär grund för gestaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna