MENY
Eskilstuna kommun

Fakta skyddsmiljöer

Skyddsmöjligheter

Fornlämningar

Samtliga fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). Skyddet gäller inte bara själva lämningen utan också ett skyddsområde kring forn- lämningen. Gränsen för skyddsområdet fastställs av länsstyrelsen.

Bebyggelsemiljöer

Om en byggnad är särskilt kulturhistoriskt intressant kan den förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. Alla har möjlighet att ansöka hos länsstyrelsen om att en byggnad ska bli förklarad som byggnadsminne, men länsstyrelsen utreder och beslutar.Enligt Plan- och bygglagen (PBL) gäller följande för alla byggnader oavsett ålder. Alla förändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att dess historiska och kulturhistoriska med flera värden tas tillvara (PBL 8:17). Dessutom skall byggnaders yttre hållas i vårdat skick och underhållet anpassas till byggnadens historiska och kulturhistoriska värde och omgivningens karaktär (PBL 8:14). Det innebär att alla förändringar och allt underhåll ska utgå från och ta hänsyn till det som redan finns.Dessutom gäller att bebyggelse med särskilt stort his- toriskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde (PBL 8:13) och inte får förvanskas. De ska också underhållas så att deras särart bevaras (PBL 8:14). Det kan vara byggnader, bebyggelsemiljöer, parker eller trädgårdar som är välbevarade exempel på en viss byggnadsstil eller som spelat en särskild roll i stadens eller bygdens historia.Kommunen har möjlighet att skydda bebyggelsen ytterligare genom skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Den kanske viktigaste förutsättningen för ett långsiktigt skydd av kulturmiljöerna är god kunskap om miljöns betydelse hos alla inblandade parter, boende/brukare, fastighetsägare, tjänstemän på kommun och länsstyrelse och ett gott samarbete dem emellan.En välbevarad kulturmiljö, där spåren av många generationers användning av landskap och miljö är synliga, är en tillgång för både eskilstunabor och besökare. I Eskilstuna, Torshälla och de mindre tätorterna likaväl som på landsbygden kan man följa spåren av människor från forntid till nutid. Särskilt värdefulla kulturmiljöer är sådana som på olika sätt berättar kommunens historia från forntid till nutid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna