MENY
Eskilstuna kommun

Fakta kulturhistoriska objekttyper

I Eskilstuna finns sju byggnadsminnen.

Kulturhistoriska objekttyper

Fornlämningar

Människan har en lång historia i Eskilstuna kommun.De äldsta spåren är från stenåldern, om än få. Från bronsåldern och järnåldern är lämningarna desto fler, framförallt vid Kafjärden, norra delen av Barva socken, norr om det som idag är Hyndevadsström samt i Mesta-Åsby-Kolsta. Längs forntidens farleder finns många fornborgar. I nästan en fjärdedel av de utvalda miljöerna är fornlämningarna det viktigaste inslaget.

Herrgårdar

En annan faktor som satt tydlig prägel på sin närmastemiljö är de många herrgårdarna. I dessa miljöer ingår inte bara själva herrgården med bostadshus, ekonomibyggnader och park eller trädgård utan också omgivande odlingslandskap, ofta med alléer och ett tydligt inslag av gamla ädellövträd, samt de torp och arrendegårdar som varit en förutsättning för herrgården. Dessa strukturer är allra tydligast vid Lindholm och Biby.

Byar, gårdar och odlingslandskap

Många av de byar och gårdar vi ser idag ligger nära deplatser där människor bott sedan slutet av forntiden. Det visar sig genom de många gravfält från slutet av järnåldern, som ligger i anslutning till den bebyggelse som finns idag. Detta är ett tydligt mönster i flera av de utvalda miljöerna exempelvis Kafjärden och Åsby/ Skravsta/Hålby/Vallby/Hälleby i Gillberga socken. Även i det fria landskapet finns mer eller mindre tydliga spår av hur människan brukat det genom tiderna - i form odlingsrösen, stengärdesgårdar, öppna diken med mera.

Sommarvillor och sommarstugor

Kring sekelskiftet 1900 började välbeställda familjeri Eskilstuna och Torshälla låta bygga sig sommarvillor på natursköna platser, gärna nära vatten. Något senare började även hantverkare och fabriksarbetarebygga sig små övernattningsstugor. Först mot slutet av 1930-talet, när anställda fick betald semester, sköt sommarstugebyggandet fart på allvar. De tidiga sommarstugeområdena karaktäriseras framförallt av småskalighet och enkelhet. Under de senaste åren har fler och fler bosatt sig permanent i dessa områden, som därmed förändrats och börjar alltmer likna villabebyggelse. Några områden har trots förändringar behållit sin ursprungliga karaktär. Bland dessa finns Sjöhagen, Kolstahatt och östra delen av Ängsholmen.

Vägar

Stora delar av dagens vägnät fanns redan på kartorfrån 1600-talet och vissa av de vägar som går på åskrönen, som t ex vägen genom Tumbo, har använts ända sedan forntiden. Vägarna ingår som en viktig del i flera av miljöerna, men två vägar har lyfts fram särskilt – Majstigen genom Näshulta och vägen mellan Örsta och Hållsta.

Övrigt

Några av miljöerna faller utanför de uppräknade kategorierna. Näshulta Bruk med kvarn, såg och bruksmiljö med rötter i 1600-talet. Hjälmare Kanal, anlagd kanal med anor från 1600-talet. Kalklinbanan Forsby-Köping,byggd 1940.

Vid all ny-, om- och tillbyggnad tas hänsyn till platsens och den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska värden (PBL 8:17). Bedömning görs från fall till fall.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna