MENY
Eskilstuna kommun

Kulturmiljö

Utveckla och stärka kulturmiljö och identitet

En välbevarad kulturmiljö, där spåren av många generationers användning av landskap och miljö är synliga, är en tillgång för både eskilstunabor och besökare. I Eskilstuna, Torshälla och de mindre tätorterna likaväl som på landsbygden kan man följa spåren av människor från forntid till nutid. Särskilt värdefulla kulturmiljöer är sådana som på olika sätt berättar kommunens historia.

Ett antal kulturmiljöer i Eskilstuna kommun har valts ut som särskilt skyddsvärda, för att de tillsammans ska kunna berätta om hur trakten genom människors liv och verksamhet har blivit som vi ser den idag. Områdena har delats upp i riksintressen, regionala intressen och kommunala intressen. Det betyder inte att det ena skulle vara viktigare eller finare än det andra, utan urvalet har gjorts på olika nivåer och med olika perspektiv. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer har enligt 3:6 Miljöbalken pekat ut kulturmiljöer av riksintresse. I Södermanland finns 60 kulturmiljöer av riksintresse av vilka 13 finns i Eskilstuna kommun. Urvalet av riksintressemiljöer domineras av fornlämningsområden, men också ett antal exempel på herrgårdslandskap finns med liksom delar av tätorterna Eskilstuna och Torshälla samt Hjälmare kanal. Redan 1978 uppmanade Riksantikvarieämbetet och dåvarande Statens Planverk länsstyrelser och kommuner att upprätta särskilda program för kulturmiljöerna. Detta resulterade i ett urval miljöer som presenterades i Sörmlandsbygden 1988:1 och 1988:2. Samma år blev ”Bygd att bevara - kulturminnesvårdsprogram för Eskilstuna kommun” klart. Kommunen äger flera byggnader med stort kulturhistoriskt värde. Många av dem är viktiga symbol- byggnader för olika delar av Eskilstunas historia som Rademachersmedjorna, Fristadsreservatet, stadshuset, teatern, Vattenpalatset, sporthallen och biblioteket. Munktellarenan utgör ett bra exempel på hur en kulturhistoriskt intressant byggnad fått en ny användning. Kommunfastigheter äger och förvaltar ett stort antal fastigheter i tidstypiska och välbevarade bostadsom- råden från olika tidsepoker som Fröslunda, Brunnsbacken och Skogsängen. Även dessa är det viktigt att vara rädd om för att förstå Eskilstunas historia Skolbyggnader är en kategori för sig, där tätorternas skolor fått en tidstypisk och påkostad utformning, medan landsbygdsskolorna å sin sida ofta är viktiga inslag i livet i en bygde.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna