MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

 •  Stadsmässighet, d v s slutna kvarter, hus nära gata, återhållen gatubredd, flerbostadshus och radhus, ska generellt öka ju närmare stadens mitt man kommer. Inom zonen 3 km från Eskilstuna centrum, 1,5 km i Torshälla samt inom 0,5 km i Skogstorp och Hällby tillämpas denna princip.
 • Arkitekturen ska, särskilt i stadskärnan, präglas av hög kvalitet, spegla samtiden, men också den omgivande bebyggelsens uttryck i form, färg och skala. Ny bebyggelse ska medvetet förhålla sig till den omgivande stadsbebyggelsens olika karaktärer i fråga om bebyggelsehöjd, täthet och formuttryck liksom till kulturhistoriska aspekter.
 • Utformning och placering av ny bebyggelse behöver göras med särskilt stor varsamhet inom riksintressena Eskilstuna och Torshälla och stadens relativt låga siluett bör vara styrande vid förändringar.
 • Stadsbildsaspekter ska väga tungt vid både placering av nya byggnader liksom vid val av arkitektur, byggmaterial, konstnärliga inslag, ytbeläggningar, belysningsarmaturer, möbler i offentliga rummet. Bebyggelsekaraktären varieras med fördel på fastighetsnivå för att undvika monotoni.
 • I utpekade kulturhistoriskt värdefulla områden ska särskilda hänsyn tas. Till exempel får förändringar av både enskilda byggnader och miljön som helhet inte innebära att dess kulturhistoriska värden går förlorade.
 • Vid all ny- och tillbyggnad tas hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och den befintliga bebyggelsens historiska värden. Bedömning görs från fall till fall.
 • Epokernas olika uttryck i gatunätet bevaras, d v s rutnätsstaden respektive den medeltida sträckningen längs till exempel Köpmangatan.
 • Stadens entréer ska hålla särskilt hög estetisk kvalitet med tanke på första-intrycket-effekten. Detta gäller både byggnader och yttre miljö.
 • Nya inslag i stadsbilden som sedumtak, solpaneler och liknande uppmuntras. Kvalitet vad beträffar estetisk utformning ska säkerställas i exempelvis kvalitetsprogram.
 • Kvalitets- eller gestaltningsprogram tas fram i samband med mer omfattande förändringar i stadsbilden.
 • Centrala årummets parker och platser ska särskilt beaktas som värdefull potential för både besökande och stadens befolkning – inte minst för dem som bor i centrum. Stor omsorg ska läggas vid funktionella samband och estetiska uttryck.
 • Där ny mark tas i anspråk för bebyggelse ska platsens kvaliteter och särdrag utgöra utgångs-punkt för placering av bebyggelse. Bärkraftig vegetation liksom terrängens förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten vägs in.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna