MENY
Eskilstuna kommun

Fysiska strukturer

I Eskilstuna vill vi skapa mer kompakta och levande städer och satsar därför på förtätning och att stärka stadscentrum i första hand. Det är viktigt att skapa underlag för en god kollektivtrafikförsörjning och nyttja befintligt vatten och avlopp, men även skapa underlag för närservice. I andra hand vill vi därför växa i pärlband och noder längs med kollektivtrafikstråk. Vi vill motverka att staden breder ut sig och tar oexploaterad mark i anspråk. I tredje hand vill vi i strategiska lägen utanför städerna komplettera befintlig bebyggelse. Planen syftar även till att utveckla både tätorter och landsbygd med avseende på boende, trafiksäkerhet och miljö. Huvudprincipen för den framtida utvecklingen av bebyggelsen är alltså, att den ska ske i form av förtätning av städerna och de mindre tätorterna. Syftet är att skapa hållbara strukturer för staden vad avser bebyggelse, infrastruktur och gröna områden. Att förtäta en stad utan att försämra tillgången till parker och grönområden förutsätter att man vet hur många boende inom ett visst område som ska dela på en viss park eller grönyta. Även hur en park är utformad, vilka aktivitetsmöjligheter som finns och hur den sköts spelar roll för hur den används. Grönstrukturplan för Eskilstuna kommun kommer att förnyas under 2013 för att möta denna linje för stadens växt. SE ÄVEN – Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Bostäder och boende och Fritid De tre gröna kilarna – Kronskogen, Årbyskogen och Vilstaskogen – är skyddade som naturreservat. Det fornlämningstäta landskapet väster om Kronskogen stärks som strövområde genom att gång- och cykelvägnätet i Kronskogen förbinds med detta landskap. En grön kil österut genom utbyggnadsområdet Odlaren bör säkerställas. Barnperspektivet i stadsbyggandet grundar sig på, att barn hela tiden och överallt befinner sig ”i lek”. Leken finns med i allt barnet gör och den försiggår överallt där det passar leken, oavsett om miljön är anpassad för det eller ej – på gator, torg och parkeringsplatser likaväl som i parker och skogsbackar. Leken är livsviktig för barnets utveckling – fysiskt likaväl som mentalt. I leken tränar sig barnet i att klara själva livet. Därför måste den fysiska planeringen vara uppmärksam på var barnens stråk och platser finns. Vi måste också lära oss tolka vad deras beteenden och synpunkter betyder för hur vi ska utforma staden. Särskilt måste trafiken anpassas till barnen och inte tvärtom.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna