MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Landskapets visuella karaktär enligt den kommuntäckande landskapsanalysen ska ligga till grund för inplacering av bebyggelse och nya element i landskapsbilden.
  • Landskapliga förutsättningar på en mer detaljerad nivå ska så långt det är möjligt ligga till grund även för utformning och färgsättning av nya byggnader.
  • Ny bebyggelse i form av bostäder eller verksamheter placeras i eller i anslutning till bybebyggelse eller i anslutning till höjdpartier eller skogsbryn i landskapet i enlighet med traktens bebyggelsemönster.
  • Särskilt viktigt är hänsyn enligt ovan vid placering av bebyggelse i förkastningsbranter och andra lägen som är synliga vida omkring.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna