MENY
Eskilstuna kommun

Landskapsbilden

På samma sätt som i staden ska ny bebyggelse och nya anläggningar anpassas till omgivningens både funktionella och estetiska helhet.

Eftersom landskapsbilden byggs av andra element än stadsbilden, där ju husen dominerar, blir också förutsättningarna annorlunda. På landsbygden handlar det om att samspela med landskapets linjer och övergripande strukturer formade av topografin och , skogklädda partier respektive öppna landskapsrum. Men det handlar också om att i den lilla skalan anpassa till enskilda element som åkerholmar och trädsamlingar likaväl som befintlig bebyggelse.

Texten nedan beskriver de karaktärsdrag som översiktligt bygger upp landskapet i vår kommun: Eskilstuna kommun breder ut sig mellan det höglänta skogsområdet Mälarmården i söder och Mälaren i norr. Flera öst-västliga höjdryggar s.k förkastningar, genomkorsar kommunen. Dessa kantas mot norr endera av en sjö, ett system av sjöar eller ett slättlandskap. Tydligast är detta mot Mälaren, Mälarmården och Hjälmarens södra strand. Genomkorsande från norr till söder finns också tre större rullstensåsar, varav Kjulaåsen är den mest markanta. Storskaligt flackt jordbrukslandskap med långa siktlinjer är främst den stora Kafjärdenslätten, men även Stenkvistaslätten, slätten öster om Vingslör liksom den vid Råby-Rekarne samt längs östra infarten mot Eskilstuna. I övrigt är terrängen i kommunen flack eller lätt kuperad med inslag av större och mindre moränhöjder i ett mosaikartat landskap, där skogsområden och slättlandskap med längre eller kortare siktlinjer avlöser varandra. I flack terräng finns på många håll siktavgränsande inslag av ändmoräner, som är låga (upp till 5 m höga), åssträckningar, som ibland kan vara kilometerlånga eller mer, och som är särskilt tydliga i öppet landskap, där de bildar uddar och åkerholmar och ger vacker silhuettverkan och djup i landskapsbilden Särskilt rikt förekommer sådana mellan Eskilstuna och Lista/Öja. Sammanhängande skogsdominerade landskap i lätt kuperad terräng finns dels mellan Ärla och Kafjärden, dels norr om vägen mellan Västermo och Hjälmare kanal upp till kommungränsen mot Arboga och Kungsör. I södra delen av kommunen går in en del av den centralt i Sörmland belägna Mälarmården som där har sina högsta delar. Det rör sig om ett vidsträckt höglänt skogslandskap med delvis ödemarksprägel. Bebyggelse har traditionellt placerats i landskapets klimatmässigt mest gynnsamma lägen, ofta i övergången mellan skog och jordbruksmark, men har på senare år i allt större utsträckning placerats utepå jordbruksmarken och där kommit att dominera i landskapsbilden. Visuella konsekvenser av bebyggelse och anläggningar ser olika ut beroende på landskapets karaktär på en viss plats. Som stöd vid bedömning av inverkan på landskapsbilden av olika former av bebyggelse och anläggningar tjänar en kommuntäckande landskapsanalys.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna