MENY
Eskilstuna kommun

Hur vill vi att staden ska växa?

Att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle förutsätter en hållbar stadsstruktur.

Det handlar om att både förebygga fortsatta utsläpp av klimatpåverkande gaser och att parera de extrema vädersituationer likväl som redan är en realitet till följd av klimatförändringarna i form av oväder och stora regn. Ett hållbart samhälle hushållar också med samhällsekonomin och naturresursen mark. I långsiktig hållbarhet ingår också att förvalta kulturarvet och den biologiska mångfalden för kommande generationer.

Beslut som rör mark- och vattenanvändningen är av avgörande betydelse för hur kommunen kan utnyttja sina resurser för att producera välfärd och tjänster. Att skapa en långsiktigt hållbar samhällsstruktur ger inte bara miljömässiga och sociala fördelar utan också ekonomiska vinster. Ju mer splittrad kommunens fysiska strukturer är med långa avstånd mellan bostäder, service och arbetsplatser desto mindre pengar får kommunen över att satsa på utveckling av en attraktiv livsmiljö. Glesa infrastrukturer gör det också dyrare för kommuninvånarna genom högre anslutningsavgifter. Därför är vi noggranna med att göra avvägningar mellan sociala, ekonomiska och ekologiska planeringsmål, men även mellan utveckling, bevarande och förnyelse av olika värden och olika identiteter på både landsbygden och i staden.

Huvudprincipen och det viktigaste redskapet för att skapa en långsiktigt hållbar kommun är att begränsa stadens utbredning genom att förtäta den inifrån och ut. Förtätning innebär att underlaget för service stärks och att befintlig utbyggd infrastruktur i form av gator och teknisk försörjning kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. Möjligheterna att förbättra och utveckla kollektivtrafiken blir också större. Genom att begränsa stadens utbredning uppnås en mer stadsmässig och tät bebyggelsestruktur. I en förtätad stadsstruktur ökar också befolkningstrycket i befintliga parker och grönytor. Det blir då viktigt att bevara och utveckla kvaliteten på centralt belägna grönområden och att bevara de gröna kilarna in i stadsbebyggelsen för befolkningens rekreation och friluftsliv. Med en ökande befolkning i innerstaden blir det också viktigt att säkerställa nya parker och grönområden.

En stadsform som lever upp till hållbarhetskriterierna är den funktionsintegrerade staden. I en sådan finns bostäder, kontor och icke störande verksamheter blandat enligt blandstadsprincipen. Genom att blanda funktioner uppnås en mer levande stad, där människor rör sig under alla tider på dygnet, vilket i sig ökar säkerhet och trygghet. Detta förutsätter verksamheter som inte inverkar störande på omgivningen, exempelvis genom att ge upphov till transporter eller andra olägenheter för omgivningen som buller eller luftutsläpp. I en sådan stadsdel placeras verksamheterna i första hand utmed trafikerade gator. Att öka integrationen i staden innebär också nya grepp för att blanda bebyggelsetyper och upplåtelseformer.

Ställningstaganden


  • Avgränsning av stadsbebyggelsen ska utgå från tillgängligheten med cykel till stadskärnan. I Eskilstuna utgörs denna gräns av avståndet 5 km och i Torshälla stad 1,5 km.

  • Stadsdelen Väster omvandlas till en funktionsintegrerad stadsdel och ökar på så sätt andelen boende i Eskilstunas centrala del.

  • Området Odlaren utvecklas genom fortsatt detaljplanläggning. Dess övergripande strukturer bör på sikt analyseras och området ingå i planerade utvecklingsplaner.

  • Generellt sett ska en förtätning ske inom förtätningszonerna genom kompletteringar enligt principerna (se illustration), men potentialen beror av dels nuvarande lägenhetssammansättning, dels tillgången till grönytor, dels tillgängligheten till kollektivtrafik.

  • Eskilstuna och Torshällas respektive historiska identiteter bevaras genom att hävda obebyggda dem emellan.

  • Mesta-Åsby-Kolsta-landskapet binds ihop via gång- och cykelvägar med Kronskogen för att förstärka grön kil för rekreation och friluftsliv.

  • Grön kil österut i form av en ”grön korridor” säkerställs genom det nya utvecklingsområdet Odlaren.

  • Inom stadsbygden skapas strategiska punkter där olika funktioner för stadsdelshelheten sammanstrålar såsom samhälls- och kommersiell service, busshållplatser, stadsdelspark m fl funktioner av träffpunktskaraktär

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna