MENY
Eskilstuna kommun

Strandnära rekreation

Strandområden som är viktiga för rekreation utvecklas och bevaras.

Mälaren, Hjälmaren och många av de mindre insjöar som finns i Södermanland har stor betydelse för landskapets attraktion för rekreation. Sjölandskapet i Mälardalen är en tillgång för innevånarna och för besöksnäringen liksom för möjligheten att attrahera nya innevånare till kommunen. Om de som bor på landet och brukar marken, även kan se potentialen i att använda natur- och kulturmiljön för landsbygdsturism och annan besöksnäring, kan tillgängligheten bevaras och förbättras. Den naturnära kulturmiljön kring sjöar och stränder är intressant i det avseendet, men många stränder behöver aktiv skötsel för att dess natur- och kulturvärden ska bestå och för att dess tillgänglighet inte ska försämras.Variationsrikedomen kan bevaras genom att vissa stränder får vara mer vilda och opåverkade, vissa hålls öppna med betesdrift och andra hålls tillgängliga för allmänheten med stigar och gångvägar, rast-, utsikts- och badplatser samt allmänna bryggor, kanotleder, båttrafik med mera.I Eskilstuna kommun är en stor andel av stränderna, särskilt vid Mälaren, sedan länge bebyggda med fritids- och permanentbebyggelse, vilket gör att de i mindre utsträckning är tillgängliga för allmänheten. Med över två miljoner innevånare i Mälardalsregionen, har återstående oexploaterade stränder och vattenområden ett betydande värde för friluftslivet och besöksnäringen. Eskilstuna kommun kommer inte att utse LIS-områden (Landsbygdsutveckling i Strandnära Läge).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna