MENY
Eskilstuna kommun

Stora opåverkade områden

Större sammanhängande bullerfria och på annat sätt opåverkade områden i landskapet värnas.

Allteftersom en region utvecklas och bebyggs för en ökande befolkning och nya funktioner, minskar den oexploaterade skogs- och jordbruksmarken. Ökat transportbehov och ny teknik kräver större ytor. Det leder till att stora barriäreffekter och bullerzoner uppstår i områden som tidigare varit tysta och strövvänliga.I Miljöbalkens 3 kapitel 2§ står, att varje kommun i sin översiktsplan ska ange och för framtiden slå vakt om stora opåverkade områden som av ekologiska skäl bör bevaras, har betydelse för jord- och skogsbruket och, särskilt i tätbefolkade delar av Sverige, har betydelse för naturupplevelser och friluftsaktiviteter. Syftet är att ge handlingsfrihet i resursutnyttjande för framtida generationer. Utpekade områden ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär genom exploateringsföretag och andra ingrepp av betydande storlek. Företeelser som nämns är till exempel vägar, järnvägar, kraftledningar, täkter, vindkraftverk, industrier och skjutfält. I översiktsplanen ska kommunen alltså ta ställning till vilka områden som långsiktigt bör anses vara opåverkade. Länsstyrelsen fastställer sedan dessa områden.Upplevelser av djurliv, ödslighet, ostördhet, tystnad är kvaliteter som efterfrågas av många idag och ska också enligt miljölagstiftningen värnas långsiktigt, även för kommande generationer. Större oexploaterade områden utgör samtidigt en potential för lokal näringsverksamhet för turism.Som ett sätt att hushålla med ostörda helhetsmiljöer samordnas så långt det är möjligt nödvändiga infrastrukturanläggningar och andra stora exploateringar och om möjligt bör de förläggas i redan påverkade områden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna