MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

 • Riksintressen för friluftsliv skyddas i samband med ändrad markanvändning mot sådana åtgärder som påtagligt skadar värdena såväl i området som i dess närområde.
 • Kommunens förslag till ny avgränsning för riksintresset Mälarens öar och stränder (godtagit i LST:s granskningsyttrande till ÖP 2005) redovisas i kartskikt Riksintresse Mälarens öar och stränder. Fram till nytt riksdagsbeslut gäller riksdagsbeslutet SFS 1987:247, 1987-07-01 .
 • I fysisk planering beaktas behovet av lättillgängliga parker och grönområden för olika funktioner och aktiviteter liksom utrymme för fritidsaktiviteter när städerna växer och förtätas. Särskilt viktigt är detta i och nära bostadsområden.
 • I fysisk planering motverkas och kompenseras barriäreffekter och strävas efter att gröna områden förbinds med tydliga stråk och länkar, vilket gör det enkelt att röra sig mellan stadens olika parker och grönområden.
 • De viktigaste rekreationsområdena ska vara skyddade som naturreservat. I samband med revideringen av gällande Naturvårdsplan antagen 2006, kommer frågan om ytterligare naturreservat att utredas.
 • Strövområdena runt stadsbygden och längs Mälarstranden ska säkerställas genom planläggning, avtal eller reservatsbildande och utvecklas i enlighet med Grönstrukturplan 2006.
 • En ”grön kil” i form av en grön korridor genom det nya Odlaren mot skogsområden österut säkerställs.
 • Landskapsparker enligt Grönstrukturplan 2006 förverkligas för att kompensera vissa bostadsområden för brist på tätortsnära naturområden.
 • Park- och andra rekreationsområden inom stadsbygden ska utformas och skötas så att de blir säkra och trygga att vistas i samt göras tillgängliga för alla så långt som terrängförhållandena medger.
 • Varje skola och förskola ska ha tillgång till ett närbeläget naturområde lämpat för utomhusundervisning och utelek.
 • Attraktiva utsiktsplatser i kommunen värnas och hålls tillgängliga för rörligt friluftsliv.
 • Folkesta Öst, f d täktområde, kan omvandlas till ett rekreationslandskap dominerat av en grundvattensjö med möjlighet till olika vattenanknutna aktiviteter som bad, vattenskidåkning, dykning mm.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna