MENY
Eskilstuna kommun

Rekreation i stadens parker och grönområden

Värdefulla rekreationsmiljöer - såväl närparker som skogsområden undantas från sådan exploatering som minskar värdena eller tillskapas där de saknas.

Med rekreation menas återhämtning. Vad som ger återhämtning är individuellt, men generellt brukar man syfta på vistelse utomhus. Lika ofta handlar rekreation om att ta del av kultur eller utöva fysiska aktiviteter både utomhus och inomhus. Här diskuteras naturområden, parker och grönområden som arena för rekreation. Natur-, kultur- och fritidsutbud innefattar både platser, anordningar och arrangemang för innevånarnas och besökares aktiviteter på sin fritid. Människor behöver attraktiva grönområden för rekreation i form av både umgänge, motion, träning och avkoppling, naturupplevelser, äventyr, bär- och svampplockning. Tillgång och tillgänglighet är väsentligt för både folkhälsa, livskvalitet och ortens attraktion för inflyttning. Det bör finnas både bostadsnära parker och naturområden, som man kan besöka dagligen, och större strövområden på längre avstånd att kunna vistas i under hela dagar. Det behövs också flera olika typer av grönområden, eftersom användning och preferenser varierar. Förväntningarna på ostördhet är högre i större rekreationsområden och kan ligga lite längre från bostadsområden. De är rekreationsområden man besöker för hel- eller halvdagsutflykter. I bostadens närhet behövs parker och grönområden för särskilt barns lek och äldres och funktionsnedsattas behov. Trygg och säker tillgänglighet samt en attraktiv helhetsmiljö med både grönska, lekplatser och ytor för fria aktiviteter är viktiga. Särskilt höga krav bör gälla i områden med flerbostadshus.

SE ÄVEN Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Bostäder och boenden Undervisning och andra aktiviteter i naturen har fått ökad betydelse i skola och förskola. Det ger barnen möjlighet att lära och förstå hur naturen fungerar, bli vana att vistas ute och utveckla sin kropp och koordinationsförmåga. Följande naturmiljöer är särskilt efterfrågade för rekreation och rörligt friluftsliv: Platser och områden med vattenkontakt som sjöar, bäckar, forsar och fall, höjdpartier med utsikt, mångformig landskapsbild, inslag av äldre bebyggelse och kulturmiljöer, ädellövskog och naturskog av mer ursprunglig karaktär.

SE digitala kartan Fritid (De områden som visas innefattar främst dessa kvaliteter).

Höjda bensinpriser i framtiden till följd av klimatförändringen kan antas medföra, att färre använder bilen och fler går och cyklar, vilket ökar betydelsen av strövområden i städernas närområden. Detta ställer krav på förbättrad tillgänglighet och anpassning till ökat besökstryck i stadsnära naturområden. God skötsel, tillgänglighet och information är väsentligt för hur mycket områdena kommer att utnyttjas. Tillgången till sjöar och stränder är särskilt betydelsefull för friluftslivet. Områden i stadens närhet med god tillgänglighet är i många fall lämpliga att långsiktigt avsätta för rekreation genom att bilda av naturreservat med en långsiktigt inriktad skötsel för denna markanvändning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna