MENY
Eskilstuna kommun

Kultur och fritidsverksamhet

Utrymme för kultur- och fritidsverksamhet ska finnas i varje stadsdel, bygd och ort.

Om kommunens innevånare har tillgång till ytor och anordningar för aktiviteter nära sitt boende, stimuleras de att röra på sig och att träffa andra människor med liknande intressen. Det innebär, att det har stor betydelse för folkhälsan att ytorna finns, är rätt placerade för sin användning, att de är lättillgängliga och att de utformas och upplevs som trygga att vistas på.

Ett rikt kulturutbud förutsätter att det finns byggnader och iordningställda platser för olika kulturaktiviteter som teatrar, konserthallar, bibliotek, museer och utrymmen utomhus på torg, i parker och i naturen för olika arrangemang. God tillgänglighet och ett aktivt föreningsliv är de viktigaste förutsättningarna för ett demokratiskt kulturutbud. Eskilstuna har med sin starka folkrörelsetradition generellt ett ganska ambitiöst fritidsutbud. Ett sådant förutsätter tillgång till anordningar som sporthallar, bollplaner, golfbanor, skidbackar, motions- och vandringsspår, bad- och rastplatser, båthamnar och liknande. Idrottsplatser, i första hand för spontanidrott och för lokala klubbar med ungdomsverksamhet, bör vara tillgängliga inom gång- eller cykelavstånd från bostaden. Större idrottsplatser som används av flera olika bostadsområden kan bidra till att öka integrationen mellan grupper som annars inte möts. Motionsspår och gångvägar kan binda ihop bostads- och grönområden liksom odlingslotter, större bollplaner och lekplatser om de placeras mellan bostadsområden och på så sätt bidra till integration. Lämpligt placerade grönytor som används för picknick, solbad, lek och sport har ofta samtidigt en viktig roll som plats för möten mellan människor. Ytorna kan även användas för musikevenemang, friluftsteater, festligheter, föreningsaktiviteter och dylikt. I vissa fall kan det då vara bra med en fast utomhusscen. Sådana platser bör ha en egen karaktär och identitet, till exempel med hjälp av offentlig konst. I en socialt hållbar kommun måste platser för fritidsverksamheter underhållas och utvecklas, gärna i samverkan med föreningslivet och andra användare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna