MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Stadsdelsanalyser görs för att bedöma potentialen för en stadsdels utveckling ur olika aspekter. Arbetet samordnas med tillgänglighetsanalyser på stadsdelsnivå samt stråkanalyser, vars syfte är att skapa mötesplatser längs vardagsstråken, t ex olika attraktioner som intresserar många.
  • I alla bostadsområden eftersträvas blandstadsprincipen, funktionsblandning, med bostäder, kontor och med inslag av sådana verksamheter som ger liv och rörelse utan att inverka störande på omgivningen.
  • Kommunen verkar för att lokala stadsdelscentra utvecklas och stärks med avseende på service (främst livsmedel och kollektivtrafik). I dessa lägen är det lämpligt med smålägenheter attraktiva för äldre och singelhushåll.
  • Möjlighet till kvarboende i närområde/stadsdel ska prioriteras. Vid nybyggnation ska små lägenheter i servicenära lägen med kollektivtrafikförsörjning prioriteras.
  • Boendemiljöer med många olika funktioner och med mötesplatser i det offentliga rummet eftersträvas.
  • Barnperspektivet ska ha hög prioritet i all detaljplanläggning – särskilt med avseende på lekmiljöer och trygga skolvägar.
  • Parker och grönområden i bostadens grannskap ska finnas i tillräcklig omfattning och på platser där de på ett naturligt sätt är tillgängliga i anslutning till boendet och vardagslivets olika målpunkter och stråk.
  • För att förbättra trygghet och säkerhet förläggs en struktur av gång- och cykelvägar i anslutning till bilvägnätet och om möjligt längs stråk med bostäder eller kvällsverksamhet. Därtill utformas och sköts den yttre miljön så att trygghet och säkerhet ökar.
  • Blandade upplåtelseformer och variation av byggnadstyper eftersträvas i såväl befintliga områden som i samband med nybyggnation - i villadominerade områden likaväl som områden med hyreshus. En blandning av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt eftersträvas ända ner på kvartersnivå.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna