MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Ny bebyggelse i form av bostäder, verksamheter och service utanför tätorten prioriteras för planprövning inom de tre särskilt utpekade utvecklingsnoderna, Kvicksund, Torshälla och Sundbyholm.
  • I övrigt i de större av de mindre tätorterna stärks noder kring ortens centralpunkt. Dit koncentreras för orten värdefulla funktioner som kommersiell service och samhällsservice liksom andra mötesplatser.
  • Äldreboende, förskola och skola placeras med fördel nära ortscentrum. • För utpekade orter görs en översiktlig bedömning av dess potential för boende och verksamheter med mera (utvecklingsplan).
  • God planberedskap eftersträvas i nämnda orter för att på så sätt stärka förutsättningarna för god offentlig och kommersiell service samt kollektivtrafik. Större tomtstorlek medges än i staden för att öka attraktiviteten att bosätta sig i de mindre orterna.
  • God beredskap ska finnas vad beträffar infrastruktur i form av för alla trafikanter trygg och säker vägstruktur samt teknisk infrastruktur.
  • Orternas identitet stärks genom att attraktiviteten i orternas centrum stärks eller att viktiga landmärken för orten vårdas och synliggörs.
  • Orternas karaktärsdrag och landskapliga förutsättningar ligger till grund för placering och gestaltning av nya byggnader. Byggnation på åkermark bör undvikas ifall alternativa lägen finns.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna