MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  •  I planeringen utanför stadsbygden fokuseras på tre särskilt utpekade utvecklingspunkter, så kallade noder, nämligen Kvicksund, Torshälla inklusive Torshälla Huvud och Sundbyholm samt de stråk som leder fram till dessa orter, primära stråk. Dessaoch noderna bedöms på ett optimalt sätt kunna både förses med tekniska försörjningssystem och trafikeras med kollektiva färdmedel.
  • Ny bebyggelse i form av bostäder, verksamheter och service utanför stadsbygden prioriteras för planprövning inom de tre särskilt utpekade noderna. Prioriteringen gäller även inom gångavstånd från de stråk som leder mot noderna.
  • Utöver de primära stråken prioriteras prövning av ny bebyggelse inomgångavstånd från följande sekundära stråk: väg 230 till Alberga, väg 214 till Näshulta Kyrkby, vägen mellan Hållsta och Bälgviken, Gamla E20 till Kjula samt vägen till Ärla via Hällberga. Längs dessa vägarfinns goda förutsättningar för tekniskaförsörjningssystem och hållbara stråk för kollektivtrafik.
  • Ny bebyggelse placeras i eller i anslutning till bybebyggelse eller i anslutning till höjder och skogsbryn i landskapet i enlighet med traktens bebyggelsemönster.
SE ÄVEN Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Landskapsbild och Natur.

Vid nybebyggelse om fler än tre hus på landsbygden krävs normalt detaljplanläggning. Ny bebyggelse lokaliseras till platser där förutsättningar finns för kommunal eller enskild VA-försörjning. Därutöver medges enstaka ny bebyggelse på landsbygden, där sådan stödjer utvecklingen av de areella näringarna eller andra landsbygdsanknutna näringar under förutsättning att sådan är förenlig med traktens bebyggelsemönster samt jord- och skogsbrukets intressen. Skyddet av särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer på landsbygden som särpräglade geologiska formationer, nyckelbiotoper, våtmarker, vattendrag, fornlämningsområden, herr- gårdslandskap, odlingslandskap med äldre gårdar/byar och vägnät ska väga tungt i samband med byggnation på landsbygden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna