MENY
Eskilstuna kommun

Landsbygden

Med landsbygd avses de delar av kommunen som domineras av de areella näringarna, det vill säga jord- och skogsbruk samt fiske. Karaktäristiskt för landsbygden är att bebyggelsen är utspridd och att koncentrationen av invånare är mindre än 200 personer i byar och bebyggelsegrupper. Boende på landsbygden är främst kopplat till jord- och skogsbruket, men många väljer att bosätta sig på landet på grund av en önskan om att leva nära naturen, odla och ha djur samtidigt som man har sin inkomst på annat håll. I alla tider har landsbygden varit en förutsättning för staden och staden för dem som bor på landet, även om skälen har varierat över tid.

Landsbygdens ekonomiska struktur har förändrats i modern tid. De areella näringarna jordbruk och skogsbruk är dock fortfarande viktiga basnäringar. De står också för huvuddelen av markanvändningen på landsbygden och har en unik roll i att förvalta landskapets natur- och kulturvärden. De areella näringarnas bidrag till en hållbar utveckling innebär produktion av livsmedel av hög kvalitet med utgångspunkt i konsumenternas efterfrågan liksom omsorg om miljö och djur. Landsbygdens potential som bas för sysselsättning bör tas tillvarata och utvecklas med breddade verksamhetsfält som till exempel landsbygdsbaserad turism och hästföretag. Här finns också en potential för regional utveckling. För boende på landsbygden ger städerna och de mindre tätorterna tillgång till en stark arbetsmarknad, utbildning, service och kulturutbud.

SE digital karta Näringsliv: Turism

Nya bostäder utanför stadsbygden har under de senaste fem åren tillkommit i främst tre områden - Kvicksund, Sundbyholm och Torshälla-området. På ren landsbygd har nya hus tillkommit utspritt med en viss övervikt norr om E20. Eskilstuna kommuns handlingsplan för landsbygden 2012-2015 är inriktat på service av olika slag, näringsliv samt bygdeutveckling och kompletterar på så sätt översiktsplanens fokus på markanvändningsfrågor. Långsiktigt hållbara persontransporter på landsbygden förutsätter samverkan för att minska belastningen med klimatgaser. Detta kan ske med helt privata lösningar eller genom samhällsfinansierade kollektiva lösningar. Utvecklingen av drivmedel är en annan möjlighet, som dock ligger utanför kommunens verksamhetsområde. Att stärka utvecklingen av en bygd utan att motverka intentionerna i översiktsplanen kräver nytänkande på flera plan. Ett sätt att påverka det generella behovet av dagliga resor kan vara att uppmuntra och stödja utvecklandet av bygdecentra med plats för kontors- eller företagshotell för fåmansföretag. För dem som har behov av dagliga resor kommer det sannolikt bli nödvändigt i en nära framtid att utveckla nya kollektiva former för dagliga persontransporter. Förutsättningarna för efterfrågestyrda och samordnade gods- och persontransporter har belysts 2010 i en utredning som gjorts i ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Leader Inlandet - Förstudie – Samordnade transporter på landsbygden i Eskilstuna kommun (utförd av Coompanion – kooperativ utveckling i Sörmland). Här behandlas såväl privata som samhällsfinansierade transporter med goda exempel från andra delar av landet. Här tas upp såväl samhällsfinansierade som privata och ideella former.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna