MENY
Eskilstuna kommun

Bostäder och boende

Befolkningen i Eskilstuna kommun förväntas öka med 500 - 600 personer per år, vilket innebär att det år 2020 kommer att bo drygt 100 000 innevånare i kommunen. Därmed behövs en planberedskap motsvarande 300-400 bostäder årligen. För att klara framtida befolkningsutveckling tar översiktsplanen planeringsmässig höjd för 120 000 invånare år 2030. Praxis i nordeuropeisk planering är att planera 500-600 nya bostäder per 1000 nya invånare. Om andelen enpersonshushåll är stort, bör man ligga i det övre spannet. Eskilstuna ligger lite lägre än hela riket, eftersom det inte är en utpräglad förortskommun, som till störst del består av villor med barnfamiljer. Dessutom är Eskilstuna en studentstad med många enpersonshushåll. Med det synsättet blir siffran 1,7 boende per bostad. Men nyproduktionen attraherar i allmänhet mycket få enpersonshushåll. En stor andel småhus i nyproduktionen innebär också en större hushållsstorlek bland inflyttade. Ett riktvärde mellan 1,8 och 2,0 har därför lagt grund för bostadsförsörjningsprogrammet vilket bedömts som mer rimligt för Eskilstunas del. Den statliga målsättningen är att minska trångboddheten, vilket inte är direkt tillämpbart i nyproduktionen.

SE ÄVEN Bostadsförsörjningprogrammet

Största delen av nybyggnation förväntas ske i städerna och de mindre tätorterna. Trenden att fritidshusområden omvandlas till permanenta boenden förväntas dock fortsätta. Planprioriteringar av detaljplaner baserade på översiktsplan 2005 samt äldre beslut kommer dock att påverka utvecklingen en tid framöver. I varje stadsdel eftersträvas en blandning av bostäder av olika storlekar, utformningar, upplåtelseformer och ägande. Med stadsdel avses en väl avgränsad del av stadshelheten. Befintliga större ensartade hyreshus- respektive villaområden med bristande grad av integration ska utvecklas mot socialt och etniskt integrerade stadsdelar genom att tillföra ny eller ersätta befintlig bebyggelse samt skapa sådana upplåtelseformer och hustyper det i nuläget är brist på. På så sätt skapas också förutsättningar för bostadskarriär för dem som vill bo kvar i sin stadsdel. En planeringsinriktning som får alltmer uppmärksamhet är den funktionsintegrerade staden. I en sådan eftersträvas en funktionsblandning enligt blandstadsprincipen som syftar till att ge stadsdelar liv och rörelse större delen av dygnet och på så sätt ge såväl trygghet och säkerhet som trivsel. I blandstaden finns bostäder, kontor och icke störande verksamheter sida vid sida. Verksamheter placeras närmast trafikerade gator och bostäder och kontor längre in i kvarteren med minst en fasad mot tyst sida. Till exempel är det viktigt att verksamheter med varuleveranser eller kunder stor del av dygnet (som kiosker och butiker) placeras genomtänkt i förhållande till bostäder. Eskilstunas två större utvecklingsområden, Väster och Odlaren, avses byggas upp utifrån dessa principer, främst Väster. Väster är ett industriområde under omvandling.

SE ÄVEN – Del 2 Grunddrag mark och vattenanvändning: Omvandlingsområden

De planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bygga ut med i huvudsak bostäder delas in i tre kategorier: omvandlingsområden, utbyggnadsområden och utbredningsområden. Exakt placering utreds i samband med förverkligande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna