MENY
Eskilstuna kommun

Relation till andra planer och program

Översiktsplanen kommer, när den antagits av kommunfullmäktige, att ersätta tidigare översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner: Översiktsplan för Eskilstuna kommun från 2005, Fördjupad översiktsplan för stadsbygden från 2005, Fördjupad översiktsplan för Mälarstranden från 2005samt Fördjupad översiktsplan för Eskilstuna centrumfrån 2000, liksom Fördjupad översiktsplan för Kvicksundfrån 1995. Trafikplanoch Cykelplanhar arbetats fram parallellt med översiktsplanen. Översiktsplanen förhåller sig till Grönstrukturplan för stadsbygd i Eskilstuna kommun från 2006, Naturvårdsplan för Eskilstuna kommun från 2006och Vattenplan för Eskilstuna kommun från 2006. Grönstrukturplanen, Naturvårdsplanen och Vattenplanen (inklusive dagvattenstrategi och policy) ska aktualitetsprövas, revideras och antas av kommunfullmäktige senast 2013/2014. Vidare relaterar översiktsplanen till Klimatstrategin, Bostadsförsörjningsprogrammet, VA-utredningen, samt Handlingsprogram för landsbygdsutveckling liksom Handelsstrategin och Markstrategisk plan. År 2009 och framåt gällde Sörmlandsstrategin - helt enkelt. Den baseras på en vision och sex utmaningar. Strategin omarbetas för närvarande med fokus Hur ska Sörmland se ut 2020. Sörmlandsstrategin 2020är ett styrdokument men också ett regionalt arbetssätt med metoder och verktyg som är användbara i praktiken och kan ingå i befintliga beslutsprocesser. Översiktsplanen är ett av kommunens medel för genomförande av strategin medan Regionförbundet Sörmland, Landstinget Sörmland, länsstyrelse och andra aktörer har andra medel. Kommunen är tillsammans med Landstinget Sörmland kollektivtrafikmyndighet. Översiktsplanens ”Mål för den fysiska planeringen” har inriktningsmål som syftar till att skapa förutsättningar för ”det goda livet” och en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning. Dessa mål är konkretiseringar av Sörmlandsstrategins sex utmaningar, vilka ska gälla för all fysisk planering för hela kommunen, såväl stad som landsbygd. För att nå målen har ett antal strategier kopplats till respektive mål samt ställningstaganden och kommande indikatorer för årlig uppföljning. Vid framtagning av indikatorer för uppföljning av översiktsplan bör synkronisering med den bearbetade Sörmlandsstrategin 2020 ske efter beslut hösten 2013.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna