MENY
Eskilstuna kommun

Regionala samband

Förbättrade kommunikationer i kombination med ett allt mer sofistikerat näringsliv och en mer specialiserad arbetsmarknad har bidragit till att såväl in- som utpendling till och från Eskilstuna successivt ökat. Mellan år 1997 och 2007 ökade in- respektive utpendling till och från Eskilstuna 70 respektive 86 procent. Det kan jämföras med utvecklingen under tioårsperioden dessförinnan, då inpendlingen minskade svagt och utpendlingen ökade med endast 13 procent. Det är framför allt längs stråket mot Stockholmsregionen som arbetspendlingen till och från Eskilstuna är som mest omfattande. Där också den snabbaste ökningen av pendlingen skett i såväl relativa som absoluta tal. De kommuner som svarar för den största inpendlingen till Eskilstuna är Strängnäs, Västerås, Flen, Stockholm och Kungsör. När det gäller utpendling så är det framför allt Stockholm, Västerås, Strängnäs, Flen och Södertälje som hör till de viktigaste kommunerna. I synnerhet har pendlingen till och från Stockholms kommun ökat mycket kraftigt eller med 130 respektive 173 procent under tioårsperioden.

Även i andra avseenden är det tydligt att Eskilstuna blir en allt mer integrerad del av Mälarregionen. Det gäller i särskilt hög grad angränsande kommuner och kommunerna utmed de stora kommunikationsstråken. En allt mer integrerad arbetsmarknad innebär samtidigt att bostadsmarknaden växer i geografisk omfattning. Det har inneburit att inflyttningen till kommunen ökat starkt det senaste decenniet, medan utflyttningen däremot inte förändrats nämnvärt. I synnerhet har inflyttningen från Stockholms kommun ökat starkt, men även flera andra kommuner i Stockholmsregionen. Den ökade tillgängligheten mellan Eskilstuna och Stockholm, tillsammans med de väsentligt högre bostadskostnaderna i Stockholmsregionen, har ökat Eskilstunas attraktivitet som boendeort. I sin tur bidrar det till högre fastighetspriser och därmed också till ökade incitament för byggföretagen att öka produktionen av nya bostäder. Den ökade tillgängligheten, tillsammans med ett successivt förändrat köpbeteende från konsumenterna, bidrar också till en successivt ökad koncentration av handeln. Eskilstunabornas ökade inköp utanför kommunen har dock hittills kunnat balanseras med ett ökat inflöde från kringliggande kommuner. Även inom många andra områden, som service eller kultur, vidgas de geografiska marknaderna på motsvarande sätt. Allt fler verksamheter blir därmed att se som regionalt baserade snarare än lokala.

För Eskilstuna kommun är det viktigt att samverka över gränserna. Vi är en del i en funktionell region. Genom långsiktiga samarbeten kan regionens attraktivitet och konkurrenskraft höjas. Regioner byggs upp av kommuner och samverkan liksom samordning blir allt viktigare. Koppling mellan ekonomisk utveckling och fysisk planering behöver utvecklas och stärkas. I långsiktiga samarbeten kan regionens attraktionskraft och konkurrenskraft höjas.

Samarbete är en av utmaningarna i Sörmlandsstrategin för att stärka tillgång till arbete, arbetskraft, kunskap, kompetens med mera. Översiktsplanens mål för den fysiska planeringen med tillhörande ställningstaganden är kommunens fysiska konkretisering att sträva i denna riktning. Som utgångspunkt och strategi för översiktsplanen lyfts de regionala sambanden där kommunen betonar, att Eskilstuna blir en allt mer integrerad del av Mälarregionen. Det gäller i särskilt hög grad angränsande kommuner och kommunerna utmed de stora kommunikationsstråken. Samverkan sker även mellan kommuner i olika län genom till exempel en önskan om förkortade restider mellan Eskilstuna och Västerås.

Översiktsplanen strävar efter att skapa ökade förutsättningar för kommunen som en del i en funktionell region, där långsiktiga samarbeten kan höja regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Detta gäller energi, teknisk försörjning, kommunikation, handel, bostadsförsörjning såväl som blå- och grönstruktur. Många av planeringsfrågorna är av mellankommunal karaktär och gör regionala avtryck. Genom förtätning av städerna och genom att skapa underlag för nyttjande av kollektiva färdmedel önskar kommunen långsiktigt kunna förbättra möjligheter för intermodala resor inom och utanför kommungränsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna