MENY
Eskilstuna kommun

Mål för den fysiska planeringen

Framtida utveckling

Mål för den fysiska planeringen

Målen för den fysiska planeringen syftar till att skapa förutsättningar för både ”det goda livet” och en långsiktigt hållbar användning av mark- och vattenområden i Eskilstuna kommun.

Människor med olika livsvillkor, i olika åldrar och skeenden i livet ska finna kommunen tilltalande som bostadsort, arbetsort, studieort, etableringsort och besöksort. Med dessa
grundläggande mål skapas förutsättningar för en ekonomisk utveckling, vilken säkrar den offentliga välfärdens finansiering och alla människors möjlighet att leva ett gott liv. För att utveckling ska vara långsiktigt hållbar krävs en god hushållning med vårt gemensamma arv i form av mark, vatten, natur och bebyggd miljö. Målen för den fysiska planeringen är att betrakta som inriktningsmål. De ska motsvara ett fysiskt förverkligande av innebörden i kommunkoncernens styrsystem.

Målen för den fysiska planeringen är direkt knutna till markanspråk för bebyggelse och anläggningar kontra andra motstående intressen och värden och ska ge vägledning vid avvägning mellan dessa. Målen är inte rangordnade. Nedanstående mål ska gälla all fysisk
planering fram till dess att nya mål för planarbetet utarbetas. De gäller för hela kommunen, såväl stad som landsbygd, om inget annat anges. Vid tillämpning av målen bör kommunen föregå med gott exempel på egen mark.

 
Mål

Vägar för att nå målen

För att nå målen för den fysiska planeringen finns det för varje mål ett antal ställningstaganden, vilka återfinns under respektive temaområde. Ställningstagandena
uttrycker en ståndpunkt, ambition eller vilja att verka i riktning mot målet utöver vad som är
fastlagt i lagar och bestämmelser. Ställningstaganden ska ses som vägar att nå målen.

Uppföljning

Översiktsplanens inriktning, intention och mål ska följas upp genom ett antal utvalda planindikatorer kopplade till några av dess ställningstaganden. Målen kommer att följas upp årligen. En planindikator utgår från mätbara mål mot vilka vid en viss tidpunkt avläses
en förändring i mätbara termer gentemot målen. Planens miljöpåverkan är en del i denna uppföljning. Översiktsplanens mål och ställningstaganden ska följas upp i andra planer och program samt i utredningar där dess intentioner ska synliggöras: temaplaner eller fördjupningar samt program och detaljplaner. Även hur och var enskilda bygglov ges bör analyseras i relation till översiktsplanens mål. Miljökonsekvensbeskrivningens
förslag till åtgärder är en viktig del som ska följas upp. Om planen inte genomförs som
planerats ska det framkomma vid uppföljningen.

Mål för den fysiska planeringen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna