MENY
Eskilstuna kommun

Klimat

Klimatförändringen är ett faktum, som förutsätter en förändrad livsstil, vår energianvändning till bostäder och (särskilt) våra vanor att transportera oss i vardagen (eftersom det framförallt är utsläppen från bilismen som ligger bakom de lokala utsläppen av klimatpåverkande ämnen, energisystemet dominerar kraftigt över vägtransporterna ifråga om klimatpåverkan lokalt). Om vi ska kunna hejda klimatförändringarna måste utsläppen minskas kraftigt. En samordning mellan klimateffektiv uppvärmning, transportinfrastruktur och bostadsplanering blir i det sammanhanget en nyckelfråga.

Energisystemet, det vill säga uppvärmning av lokaler och bostäder, står för en majoritet av kommunens lokala utsläpp av koldioxid. Uppvärmningsformen med nära noll klimatbelastning är den träflisbaserade fjärrvärmen, vilket gör att vi måste skapa goda förutsättningar för fjärrvärmevärmda bostäder och lokaler såväl ifråga om lokalisering som bebyggelsetyp.

Transportsystemet är också ett problem ifråga om klimatbelastning, men även kväveoxider och kolväten, vilket gör att vi måste skapa goda förutsättningar för boende-arbete-service-rekreation genom genomtänkta lokaliseringar vid sidan om energieffektiva transporter. Samtidigt måste vi, genom olika åtgärder, anpassa samhället till den klimatförändring som inte längre kan undvikas. Klimatanpassning är inte detsamma som de åtgärder vi vidtar för att minska utsläppen och därmed på sikt klimatförändringarna, utan ska ses som ett komplement till det arbetet.

Förbättrade kommunikationer har bidragit till att vår funktionella region har vidgats, liksom känslan att världen har krympt. Även våra mentala kartor över omgivningen har förändrats. Sammantaget är de här förändringarna positiva för samhällets utveckling i stort, men den fortsatta utvecklingen måste ske på ett resurshushållande sätt. För att hantera nationella mål och intressen och kunna planera för hållbar utveckling krävs ett regionalt tänk. Vi vill verka för en mer uthållig energitillförsel och energianvändning. Det vi planerar och bygger i dag kommer att stå kvar lång tid framöver. Vi bygger för framtiden. Genom att underlätta effektiva transportlösningar för såväl person- som godstrafik och skapa en struktur som är utformad utifrån olika effekter av ett förändrat klimat med översvämningar, varmare temperaturer eller extremväder, arbetar Eskilstuna kommunkoncern för en klimatanpassad och energieffektiv samhällsplanering.

SE Del 3 Riksintressen, miljö och riskfaktorer: Översvämning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna